Saturday, September 1, 2012

HỒNG Y PHẠM ĐÌNH TỤNG

Baûn Tin Khaån töø Haø Noäi
Sau khi Hoàng Y Phaïm Ñình Tuïng ñöùng ñaàu cuøng 46 Linh Muïc , giaùo daân ñòa phaän
Ha Noäi vaø caùc vuøng laân caän ñoøi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi vaø CSVN traû laïi ñaát ñai ñaõ
cöôùp ñoaït cuûa Giaùo Hoäi töø hôn nöûa theá kyû qua ñeå laøm "Coâng Trình vui chôi giaûi trí,
Vaên hoaù", maø thöïc chaát laø xaây Vuõ Tröôøng ñeå ru nguû theá heä treû vaøo choán aên chôi
ñaøng ñieám, taïi ñòa ñieåm 42-Phoá Nhaø Chung, Quaän Hoaøn Kieám, HaøNoäò Nhaø Caàm
Quyeàn Trung Öông Phan Vaên Khaûi ñaõ phaûi ra leänh cho nhaø chöùc traùch Haø Noäi taïm
ngöng vieäc thi coâng treân khu ñaát roäng haøng ngaøn thöôùc vuoâng coù, maët tieàn chaïy
daøi hôn 100 thöôùc doïc theo phoá naøy; trò giaù haøng chuïc trieäu Myõ Kim, giöõa trung taâm
Quaän Hoaøn Kieám cuûa Thaønh Phoá Haønoäò
-Tieác vaø xoùt ruoät vì phaûi nhaû ra mieáng moài ngon beùo ñaõ ñöôïc san uûi,phaùbaèng
ñòa haøng thaùng tröôùc ñoù; neân lieân tieáp sau ñoù CSHN ñaõ cho nhieàu phaùi ñoaøn TPHN
xuoáng ñeå ve vaõn vaø thöông löôïng vôùi laõnh ñaïo giaùo hoäi taïi Haø Noäi vaø nhaø thôø Lôùn,
nhaèm giaûi quyeát oån thoaû, keå caû vieäc CSHN saün saøng hoaùn ñoåi caùc khu ñaát khaùc roäng
hôn khu ñaát naøy trong thaønh phoá, theo ñuùng yeâu saùch cuûa Nhaø Thôø Lôùn HN.
-Ñöùng tröoùc caùc ñieàu kieän ñöa ra heát söùc phu lyù vaø phi phaùp cuûa phaùi ñoaøn
chöùc traùch TPHN treân chuû quyeàn khu ñaát hôïp phaùp cuûa Giaùo Hoäi, coù baèng khoaùn
ñieàn thoå, tröôùc baï, thoå traïch hôïp leä , vaø laø ñaát tö nhaân, thuoäc sôû höõu cuûa Nhaø Thô
HN töø naêm 1933. Töùc laø Giaùo Hoäi HN sôû höõu hôïp phaùp baát ñoäng saûn naøy töø tröôùc
khi coù cheá ñoä CSVN raát laâu (1845-1954), Vaø ñöôïc cuõng ñaõ ñöôïc cheá ñoä cuõ töø thôøi
Phaùp Thuoäc coâng nhaän.
-Ngaøy 6-12-2001, CSVN ñaõ cöû moät ñoaøn coâng taùc thay maët nhaø Caàm Quyeàn vaø
Laõnh Ñaïo TPHN, caàm ñaàu goàm:
1-Ñoã Hoaøng AÂn, phoù chuû tòch thöôøng tröïc TPHN, phuï traùch nhaø ñaát-
2-Leâ Quang Vinh, Tröôûng ban Toân Giaùo Nhaø Nöôùc va
3-Moät phoù chuû nhieäm Vaên Phoøng Chính Phuû , Vuõ Toaøn, cuøng nhieàu quan chöùc coù
quyeàn löïc khaùc..
Ñaõ xuoáng gaëp vaø laøm vieäc vôùi Hoàng Y Phaïm Ñình Tuïng cuøng vôùi nhieàu chöùc saéc
thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Haø Noäò Ñaùng chuù yù laø trong buoåi tieáp xuùc vôùi caùc
quan chöùc CSVN naøy, coù ñaày ñuû suï tham döï cuûa 46 linh muïc töø Haø Noäi vaø caùc giaùo
phaän laân caän Haø Noäi, nhöõng vò naøy ñaõ kyù vaøo kieán nghò ñoøi CSVN traû laïi khu ñaát
Nhaø Thôø Lôùn Haø Noäi, taïi phoá Nhaø Chung vöøa quaï Phía quaûn trò Nhaø Thôø Lôùn
do Hoàng Y Tuïng ñöùng ñaàu kieân quyeát khoâng nhöôïng boä moät böôùc naøo trong yeâu saùch
ñoøi laïi khu ñaát, taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi ñaõ bò chieám ñoaït töø naêm 1954, khi CSVN leân
naém quyeàn taïi Haø Noäò Giaùo Hoäi Coâng Giaùo VN vaø ban quaûn trò Nhaø Thôø Lôùn HN ñaõ
ñoøi CSVN phaûi traû laïi taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi voâ ñieàu kieän.
-Phaùi ñoaøn CSVN ñaõ phaûi ra veà maø khoâng thu ñöôïckeát quaû gì nhu chuùng mong
muoán, vaø höùa seõ chuyeån caùc yeâu caàu cuûa Hoàng Y Tuïng vaø Ban Quaûn Trò Nhaø Thôø
Lôùn HN leân Thuû Töôùng Chính Phuû Phan Vaên Khaûi ñeå giaûi quyeát vuï vieäc, nhöng ñoaøn
coâng taùc cuûa CSVN khoâng höùa heïn ñöa ra moät thôøi bieåu giaûi quyeát cuï theä .
-Ñaây laø moät böôùc tieán maïnh meõ, döùt khoaùt cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo VN, ñeå môû
ñöôøng cho vieäc ñoøi CSVN phaûi traû laïi taát caû caùc taøi saûn ñaát ñai, nhaø cöûa, trang traïi,
thaùnh thaát, chuøa chieàn... ñaõ bò CSVN chieám ñoaït traéng trôïn khi chuùng tieám quyeàn ôû
VN. Ñaây seõ laø taám göông saùng, vaø seõ laø tieàn leä toát cho cuoäc tranh ñaáu ñoøi laïi taøi saûn
cuûa caùc toân giaùo khaùc treân toaøn coõi ñaát nöôùc Vieät Nam.

Baûn Tin ñöa ñi töø Haø Noäi 9-12-2001

No comments: