Thursday, September 6, 2012

GS. VŨ QUỐC THÚC * LỢI KHÍ TÖÏ DO TRUYỀN THÔNG

LÔI KHÍ TÖÏ DO TRUYEÀN THOÂNG
TRONG COÂNG CUOÄÂC GIAÛI PHOÙNG ÑAÁT NÖÔÙC
GS Vuõ Quoác Thuùc
GS Thuùc nguyeân laø Khoa Tröôûng ÑH Luaät Khoa SG, Giaùo Sö Thöïc Thuï Ñaïi Hoïc Paris, Boä
Tröôûng Giaùo Duïc, Thoáng Ñoác Ngaân Haøng Quoác gia, Quoác Vuï Khanh Ñaëc Traùch Taùi Thieát
vaø Phaùt Trieån VNCH, laø ñoàng taùc giaû caùc phuùc trình noåi tieáng ñeä trình leân Toång Thoáng
Hoa Kyø nhö Phuùc Trình Staley - Vuõ Quoác Thuùc, Phuùc Trình Lilienthal - Vuõ Quoác Thuùc (veà keá
hoaïch taùi thieát haäu chieán VNCH) (Lilienthal, D.E. & Vu, Quoc Thuc: The Postwar
Development of the Republic of Vietnam: Policies and Programs, New York: Praeger, 1970).
OÂng hieän soáng taïi Nanterre.

Tröôùc khi ñi saâu vaøo vaán ñeà , chuùng toâi caàn xaùc minh veà hai cuïm töø " töï do truyeàn thoâng "
vaø'' giaûi phoùng ñaát nöôùc " .
Tö do truyeàn thoâng , theo chuùng toâi quan nieäm , khoâng phaûi chæ coù söï töï do thoâng tin döôùi
caùc daïng quen thuoäc nhö baùo chí , phaùt thanh , truyeàn hình , tín ñieäp ñieän töû , trang nhaø
treân Internet , baêng vaø ñóa ghi aâm , baêng vaø ñóa ghi hình v.v.. Töï do truyeàn thoâng bao goàm
caû söï töï do hoïc hoûi nhö ñoïc vaø löu tröõ saùch baùo, phim aûnh , baêng nhaïc ... tham khaûo taøi
lieäu qua maïng löôùi internet , minitel , nghe caùc ñaøi phaùt thanh , xem caùc ñaøi truyeàn hình ,
tham döï caùc buoåi dieãn giaûng , caùc lôùp vaø khoùa huaán luyeän duø khoâng do Nhaø nöôùc toå chöùc . Dó nhieân , töï do truyeàn thoâng phaûi bao haøm caû söï töï do phaùt bieåu tö töôûng , töï do saùng
taùc vaên hoùa phaåm , töï do xuaát baûn , töï do phaùt haønh , töï do trao ñoåi yù kieán trong nhöõng
buoåi hoäi thaûo coâng khai hay thu heïp v.v.. Moïi hình thöùc haïn cheá hay kieåm duyeät phaûi
coi ø laø bieät leä vaø khoâng ñöôïc vi phaïm Hieán Phaùp quoác gia cuøng caùc Coâng Öôùc quoác teá
ñaõ döôïc Nhaø nöôùc pheâ chuaån.
Cuïm töø " giaûi phoùng ñaát nöôùc" coù theå khieán nhieàu ñoàng baøo quoác noäi - nhaát laø caùc baïn
sinh sau naêm 1975 - ngaïc nhieân . Ngaïc nhieân vì töø nhieàu naêm nay , baùo chí , caùc ñaøi phaùt
thanh vaø caùc ñaøi truyeàn hình cuûa Nhaø nöôùc khoâng ngôùt khaúng ñònh laø sau khi thaéng
Phaùp naêm 1954 , thaéng Myõ naêm 1973 , thoáng nhaát hai mieàn Nam Baéc naêm 1975 , ñuoåi
quaân ñoäi Trung Hoa khoûi nhöõng vuøng bò taïm chieám ñoùng trong cuoäc xung ñoät naêm 1979 ,
thoaùt ly baù quyeàn cuûa Maïc Tö Khoa do söï giaûi theå cuûa Khoái Coäng Saûn Lieân Xoâ , Vieät
Nam daõ trôû neân hoaøn toaøn ñoäc laäp . Nhö vaäy taïi sao coøn ñaët vaán ñeà giaûi phoùng ñaát
nöôùc? Lyù do deã hieåu : ñoái vôùi chuùng toâi , coâng cuoäc giaûi phoùng ñaát nöôùc chöa hoaøn taát
maëc duø treân bình dieän quoác teá ta ñaõ giaønh laïi ñöôïc chuû quyeàn chính trò . Neáu chính
quyeàn ngöï trò ôû quoác noäi khoâng phaûi do nhaân daân töï do baàu leân , neáu cheá ñoä chính trò roõ
raøng khoâng phuø hôïp vôùi nguyeän voïng cuûa ñaïi ña soá nhaân daân maø chæ toàn taïi do yù muoán
cuûa moät thieåu soá duøng moïi thuû ñoaïn baát chính ñeå baûo veä quyeàn löïc vaø ñòa vò cuûa mình
thì ñaâu ñaõ heát naïn leä thuoäc ? ÔÛ ñaây toâi nghó ñeán söï leä thuoäc cuûa caùc noâng noâ ñoái vôùi
laõnh chuùa döôùi cheá ñoä phong kieán , cuûa taàng lôùp thöù daân ñoái vôùi giôùi quyù toäc döôùi cheá
ñoä quaân chuû chuyeân cheá . Nhöõng haïng ngöôøi " thaáp coå beù mieäng" vöøa keå coù caàn ñöôïc "
giaûi phoùng " khoâng ? Chuùng toâi ñaët vaán ñeà " giaûi phoùng ñaát nöôùc " laø trong tinh thaàn ñoù .
Toâi chôït nhôù laïi caâu noùi cuûa kyù giaû Henri de Turenne khi keát thuùc loaït phim veà lòch söû
Vieät Nam ñöôïc chieáu treân ñaøi truyeàn hình Phaùp Antenne 2 naêm 1984 : " Daân Vieät Nam
ñaõ giaønh laïi ñöôïc quyeàn ñoäc laäp cuûa xöù xôû nhöng hoï vaãn coøn phaûi tranh ñaáu ñeå ñöôïc töï
do " . Duø khoâng ñoàng yù vôùi caùch nhìn nhieàu söï kieän lòch söû Vieät Nam cuûa Henri de
Turenne , toâi saün saøng chia seû quan ñieåm cuûa oâng ta veà tình traïng thieáu soùt töï do ôû nöôùc
ta vaøo hoài ñoù .
Hai chuïc naêm ñaõ troâi qua töø cuoäc tranh luaän giöõa Henri de Turenne vaø chuùng toâi . Tình traïng coù
thay ñoåi nhieàu khoâng ? Maëc duø ñaõ coù nhöõng bieän phaùp côûi môû khaù quan troïng trong hai lónh
vöïc kinh teá vaø ngoaïi giao , ta phaûi ñau xoùt nhaän ñònh raèng ñoàng baøo trong nöôùc vaãn chöa thoaùt
khoûi söï aùp böùc naëng neà cuûa moät cheá ñoä ñoäc taøi toaøn trò . Söï aùp böùc ñoù haøng ngaøy ñöôïc
phôi baày traéng trôïn trong caùc lónh vöïc chính trò , xaõ hoäi, vaên hoùa , tö töôûng .
Trong lónh vöïc chính trò chaúng haïn , maëc duø ñaûng Coäng Saûn ñaõ naém chaéc trong tay moïi boä
phaän cuûa guoàng maùy Nhaø nöôùc , Ñaûng vaãn khoâng chaáp nhaän söï hieän dieän vaø hoaït ñoäng
cuûa baát cöù toå chöùc chính trò ñoäc laäp naøo khoâng theo ñuùng muïc tieâu vaø ñöôøng loái cuûa mình .
Neáu toå chöùc naøy töôûng raèng coù theå döïa vaøo söï uûng hoä tinh thaàn cuûa nhaân daân hay cuûa
quoác teá ñeå laøm nhöõng haønh ñoäng thoâng thöôøng cuûa moïi chính ñaûng nhö hoäi thaûo , phoå bieán
taøi lieäu ñeå huaán luyeän caùc thaønh vieân , traû lôøi phoûng vaán cuûa baùo chí ( dó nhieân laø baùo chí
ngoaïi quoác ) thì Ñaûng Coäng Saûn khoâng ngaàn ngaïi ra leänh cho Coâng An baét giam caùc laõnh tuï
daùm coâng khai ra maët nhö vaäy , haï leänh cho Vieän Kieåm Saùt Nhaân Daân truy toá hoï tröôùc toøa
aùn hình söï veà " toäi möu toan phaù hoaïi cheá ñoä " : Toøa aùn thuï lyù noäi vuï , thay vì xeùt söû coâng
baèng theo Phaùp lyù thì luoân luoân keát toäi caùc nghi can theo chæ thò cuûa Ñaûng . Ñieån hình cho
caùch ñaøn aùp ñoái laäp naøy laø vuï Giaùo sö Nguyeãn Ñình Huy vaø vuï Baùc só Nguyeãn Ñan Queá .
Coøn ñaâu laø quyeàn töï do phaùt bieåu yù kieán cuûa ngöôøi coâng daân ? ñaâu laø quyeàn töï do thoâng
tin ñöôïc moïi nöôùc vaên minh toân troïng ?
Trong lónh vöïc xaõ hoäi , neáu caùc toân giaùo quen thuoäc nhö ñaïo Ky toâ , ñaïo Phaät , Ñaïo Cao Ñaøi ,
Ñaïo Tin Laønh , Phaät Giaùo Hoøa Haûo ñöôïc tieáp tuïc sinh hoaït thì nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn baét
buoäc caùc giaùo só cuøng tín ñoà phaûi chòu söï kieåm soaùt chaët cheõ cuûa Ñaûng , töø vieäc giaûng
ñaïo cho tôùi vieäc aán loaùt kinh saùch cuøng caùch thöùc vaø ñieàu kieän tuyeån moä chuûng sinh : noùi
khaùc toân giaùo ñöôïc pheùp toàn taïi nhöng phaûi töï bieán mình thaønh moät giaùo hoäi " quoác doanh " ,
moät toå chöùc ngoaïi vi cuûa Ñaûng , khoâng hôn khoâng keùm ! Nhöõng tu só naøo khoâng muoán bò
kieåm soaùt nhö vaäy thì hoaëc laø phaûi hoaøn tuïc , hoaëc laø chaáp nhaän moïi söï tröøng phaït baát
coâng , ñoäc ñoaùn nhö khoâng ñöôïc di chuyeån khoûi nôi cö truù , khoâng ñöôïc lieân laïc vôùi baát cöù ai
duø chæ baèng ñieän thoaïi . Nhöõng thí duï noåi baät nhaát laø söï caàm tuø/quaûn cheá caùc hoøa thöôïng
Huyeàn Quang , Quaûng Ñoä , linh muïc Nguyeãn Vaên Lyù ... chöa keå nhieàu chöùc saéc Cao Ñaøi , Hoøa
Haûo vaø muïc sö Tin Laønh khaùc .
Ñaâu laø quyeàn töï do tìm hieåu Chaân lyù , töï do rao giaûng ñieàu laønh , neàn taûng cuûa vaên minh
nhaân loaïi ?
Vaãn trong lónh vöïc xaõ hoäi , vì moïi hình thöùc thoâng tin ñeàu bò caùn boä Coäng Saûn ôû caùc caáp töø
trung öông tôùi xaõ thoân , phöôøng , khoùm tuøy tieän kieåm soaùt , neân ñaùm ngöôøi naøy ñaõ lôïi duïng
quyeàn theá , maëc söùc tham nhuõng , tha hoà moùc noái vôùi nhöõng phaàn töû baát löông , toáng tieàn ,
buoân laäu , gaù baïc , maõi daâm , baùn phuï nöõ, treû em ra nuôùc ngoaøi ñeå kieám lôïi ... Chöa bao giôø
phong hoùa nöôùc ta laïi suy ñoài ñeán nhö vaäy ! Nhöõng vuï ñoäng trôøi nhö vuï thuûy cung Thaêng long ,
vuï Naêm Cam .. chæ laø phaàn noåi cuûa moät taûng baêng cöïc kyø saâu roäng.
Sau heát , khoûi caàn chöùng minh laø trong lónh vöïc vaên hoùa , tö töôûng , Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam
luoân luoân theo saùt ñöôøng loái aùp duïng töø thôøi Stalin : ñöøng bao giôø noùi tôùi töï do vaên hoùa ! vì
vaên hoùa khoâng phaûi ñeå thoûa maõn nhöõng öôùc mô , nhöõng thò hieáu , nhöõng tieàm duïc cuûa caù
nhaân ... maø coù nhieäm vuï phuïc vuï phuùc lôïi chung cuûa coäng ñoàng . Ai bieát roõ phuùc lôïi naøy ? Dó
nhieân laø Ñaûng , cuï theå laø Ban Vaên Hoùa Tö Töôûng cuûa Ñaûng ... Nhöõng nhaø vaên , nhaø thô ,
ngheä só , nhaïc só ... khoâng theo ñuùng ñöôøng loái maø Ñaûng ñaõ ñeà ra thì chæ coøn moät caùch laø
saùng taùc thaàm kín ñeå thöôûng thöùc rieâng , ñöøng mô töôûng haõo huyeàn laø caùc taùc phaåm ñoù
seõ ñöôïc phoå bieán ! Vuï Nhaân Vaên Giai Phaåm laø moät thí duï ñieån hình .
Noùi toùm laïi , söï thieáu soùt töï do ôû nöôùc ta quaû thöïc laø moät ñaïi hoïa ñang khieán cho nhieàu löông
daân ñau khoå , khieán cho daân toäc ta tuït haäu theâ thaûm so vôùi theá giôùi vaên minh , khieán cho xaõ
hoäi Vieät Nam baêng hoaïi, theå dieän cuûa doøng gioáng Laïc Hoàng bò oâ nhuïc ...
* * *
Taïi sao tình traïng laïi toài teä nhö vaäy , trong khi neàn kinh teá cuûa ta vaãn phaùt trieån vaø caùc quan heä
ngoaïi giao cuûa ta vôùi theá giôùi ngaøy caøng taêng tieán ? Chính vì moät thieåu soá tham quyeàn coá vò
ñaõ quaù thieån caän , chæ nghó ñeán caùi lôïi tröôùc maét laø baûo veä quyeàn löïc chính trò cuûa caù
nhaân , gia ñình vaø phe nhoùm ; Thieåu soá naøy ñaõ aùp duïng chính saùch NGU DAÂN , ngaên caûn
nhaân daân tìm hieåu , kieåm soaùt trieät ñeå moïi söï truyeàn baù tin töùc , tö töôûng .. ñeå khoâng ai coøn
coù cô hoäi vaø phöông tieän laät ñoå ñoäc quyeàn hoaønh haønh cuûa chuùng .
A) Tröôùc heát , chuùng khoâng daùm ñeå nhaân daân töï do hoïc hoûi vì sôï nhaân daân bieát roõ söï thaät
lòch söû . Söï thaät ñoù laø do aûnh höôûng cuûa phong traøo giaûi phoùng thuoäc ñòa lan traøn khaép theá
giôùi sau Theá Chieán Hai, taát caû caùc nöôùc thuoäc ñòa , duø laø ôû trong Ñeá Quoác Anh , Ñeá Quoác
Phaùp , Ñeá Quoác Bæ , Ñeá Quoác Hoaø Lan , Ñeá Quoác Nhaät , Ñeá Quoác Boà Daøo Nha hay Ñeá
Quoác Taây Ban Nha .. ñeàu laàn luôït ñöôïc traû laïi ñoäc laäp , moät caùch mau choùng vaø toaøn boä hay
tieäm tieán vaø töøng phaàn . Khi Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam tuyeân truyeàn trong noäi boä Ñaûng cuõng
nhö trong nhaân daân laø Ñaûng ñaõ giaûi phoùng nöôùc ta khoûi aùch ñoâ hoä cuûa Phaùp quoác , Ñaûng
ñaõ " noùi ngoa " vì thöïc ra laø ngay töø naêm 1948 , chính quyeàn Phaùp ñaõ hieåu roõ raèng Phaùp
khoâng theå laäp laïi cheá ñoä thuoäc ñòa ôû Ñoâng Döông nhö tröôùc naêm 1939 . Nhöng Phaùp khoâng
daùm traû ñoäc laäp cho 3 nöôùc Vieät , Meân , Laøo moät caùch chính thöùc vì haønh ñoäng naøy seõ coù
aûnh höôûng daây chuyeàn töùc thì ñoái vôùi caùc thuoäc ñòa Phaùp ôû Phi Chaâu . Ñoái vôùi Phaùp ,
nhöõng thuoäc ñòa Phi Chaâu môùi thöïc söï quan troïng coøn Ñoâng Döông - caùi thöôøng ñöôïc goïi laø "
hoøn ngoïc Vieãn Ñoâng " - duø coù maát chaêng nöõa , cuõng khoâng theå gaây nguy khoán cho söï toàn
vong cuûa Phaùp . Vaû chaêng , trong thöïc teá , ngay töø naêm 1942 , do söï chieám ñoùng cuûa quaân
ñoäi Nhaät Baûn , Ñoâng Döông ñaõ thoaùt khoûi voøng kieåm soaùt cuûa Phaùp roài . Chính vì vaäy maø
ngaøy 5 thaùng 6 naêm 1948 , moät buoåi leã long troïng bieán ñoåi tình hình Vieät Nam ñaõ ñöôïc toå chöùc
treân tuaàn döông haïm Duguay Trouin ôû Vònh Haï Long . Tham döï buoåi leã naøy , ngoaøi Chính Phuû
Trung Öông Laâm Thôøi Vieät Nam do Thieáu Töôùng Nguyeãn Vaên Xuaân caàm ñaàu , ñeán töø Saøi Goøn
, coøn coù Cöïu Hoaøng Baûo Ñaïi , ñeán töø Höông Caûng nôi oâng ñang tî naïn . Trong buoåi leã , Cao UÛy
Phaùp ôû Ñoâng Döông Emile Bollaert ñaõ nhaân danh Chính Phuû Phaùp , kyù moät baûn Tuyeân Ngoân
Long Troïng , thöøa nhaän neàn ñoäc laäp cuûa quoác gia Vieät Nam , goàm ba vuøng Baéc Kyø , Trung Kyø
vaø Nam Kyø, töø nay ñaët döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa Taân Quoác Tröôûng Baûo Ñaïi . Neáu Ñaûng
Coäng Saûn Vieät Nam , luùc ñoù , nuùp sau danh hieäu Vieät Minh , thöïc taâm tranh ñaáu ñeå giaûi
phoùng ñaát nöôùc thì phaûi toùm laáy cô hoäi lòch söû naøy , coäng taùc vôùi Taân chính quyeàn Baûo Ñaïi
, ñem toaøn löïc quaân söï vaø chính trò cuûa mình , ñeå bieán baûn Tuyeân Ngoân Vònh Haï Long thaønh
moät quy cheá ñoäc laäp thaät söï . Trong tröôøng hôïp naøy , Chính quyeàn Phaùp coù theå ruùt daàn ñoaøn
quaân vieãn chinh khoûi Vieät Nam maø khoâng sôï maát maët : Vieät Minh laø chính ñaûng choáng Phaùp
maïnh nhaát laïi ñöôïc ña soá nhaân daân uûng hoä , dó nhieân vaãn giöõ öu theá trong chính quyeàn cuûa
taân quoác gia Vieät Nam . Daân toäc ta coù theå ñem toaøn theå nghò löïc vaø taøi nguyeân xaây döïng
ñaát nöôùc : raát nhieàu cô ta hôn haün caùc laùng gieàng nhö Thaùi Lan , Phi Luaät Taân , Maõ Lai ...
hoaëc ít nhaát cuõng khoâng thua keùm hoï ! Khoán noãi ...Hoà Chí Minh laïi laø moät laõnh tuï coäng saûn :
ñoái vôùi oâng ta, muïc tieâu chuû yeáu laø thöïc hieän cuoäc caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa treân toaøn
Baùn ñaûo Ñoâng Döông coøn giaûi phoùng Vieät Nam ñeå ñöôïc thöïc söï ñoäc laäp (trong Lieân Hieäp
Phaùp) chæ laø thöù yeáu ! Trong nhöõng thaùng sau buoåi leã lòch söû ôû Vònh Haï Long , hoï Hoà vaø
caùc ñoàng chí quyeát ñònh tieáp tuïc khaùng chieán choáng Phaùp , khieán " giaûi phaùp Baûo Ñaïi "
khoâng theå ñaùp öùng nguyeän voïng chaám döùt chieán cuoäc cuûa Phaùp nöõa! Ñaây laø moät quyeát
ñònh voâ cuøng tai haïi cho daân toäc ta vì Hoà Chí Minh vaø Ñaûng Coäng Saûn VN ñaõ taùch rôøi cuoäc
khaùng chieán choáng Phaùp khoûi quan heä song phöông Phaùp Vieät ñeå ñaët cuoäc chieán naøy trong
khuoân khoå cuoäc xung ñoät toaøn caàu giöõa Khoái Tö Baûn vaø Khoái Coäng Saûn . Quyeát ñònh naøy
ñaõ môû ñöôøng cho söï can thieäp cuûa Trung Coäng , roài cuûa My,õ ñeå ñöa tôùi nhöõng bieán coá bi
thaûm cho daân toâc ta, töø söï chia ñoâi laõnh thoå , tôùi cuoäc chieán ñaãm maùu giöõa hai mieàn Nam
Baéc. Duø sau 1975 , söï taùi thoáng nhaát ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhöng veát thöông trong cô theå vaø taâm
hoàn daân toäc vaãn chöa haøn gaén. Ñau khoå nhaát laø ta ñaõ boû phí gaàn nöûa theá kyû , hy sinh ba
theá heä ñeå trôû thaønh moät trong ba nöôùc ngheøo tuùng nhaát ôû Ñoâng Nam AÙ (2 nöôùc kia laø Cam
Boát vaø Laøo)
Söï thaät lòch söû laø nhö vaäy . Dó nhieân nhoùm caàm quyeàn Coäng Saûn khoâng theå ñeå cho nhaân
daân bieát roõ : ngaên caám nhaân daân tìm hieåu chuyeän cuõ , baét buoäc moïi ngöôøi phaûi thuoäc loøng
luaän ñieäu ñöôïc ñöa ra trong caùc saùch giaùo khoa , ñoù laø caùch höõu hieäu nhaát ñeå duy trì huyeàn
thoaïi laø Ñaûng Coäng Saûn ñaõ ñem laïi ñoäc laäp cho daân toäc Vieät !
B) Ngay ñoái vôùi nhöõng bieán coá thôøi söï , nhoùm caàm quyeàn Coäng Saûn cuõng khoâng daùm cho
nhaân daân bieát roõ : ngöôøi daân chæ ñöôïc ñoïc nhöõng gì maø Nhaø nöôùc cho pheùp baùo chí ñaêng
taûi , ñöôïc nghe nhöõng gì maø ñaøi phaùt thanh cuûa Nhaø Nuôùc cho nghe, thaáy nhöõng hình aûnh gì
maø Ñaøi Truyeàn Hình cuûa Nhaø nöôùc cho thaáy ... Taïi sao ? Vì hoï sôï raèng nhaân daân seõ bieát roõ
laø tình hình theá giôùi ñaõ thay ñoåi saâu xa : caùc cheá ñoä coäng saûn ôû AÂu Chaâu laàn löôït theo
nhau giaûi theå . Trong theá giôùi , ngoaøi Trung Hoa chæ coøn caùc nöôùc Cu Ba , Baéc Cao , Laøo vaø
Vieät Nam laø giöõ nguyeân quy cheá coäng saûn maø thoâi . Moät khi bieát roõ nhö vaäy , laøm sao ngöôøi
daân Vieät khoâng nao nuùng ? Laøm sao ngöôøi ta khoâng mong moûi laø cheá ñoä coäng saûn Vieät Nam
sôùm giaûi theå ñeå daân ta bieán thaønh moät nöôùc daân chuû nhö caùc nöôùc Ñoâng , Trung AÂu ?
Nhöng neáu söï vieäc naøy xaåy ra , thì nhoùm ngöôøi ñöông quyeàn laøm sao coøn giöõ ñöôïc ñòa vò , theá
löïc vaø caùc lôïi loäc hoï ñang höôûng ?
C) Ñöøng töôûng raèng chính saùch " ngu daân " chæ aùp duïng ñoái vôùi nhaân daân ngoaøi Ñaûng maø
thoâi ! Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam coù khoaûng 2 trieäu 3 traêm nghìn ñaûng vieân . Ta coù quyeàn tin
raèng trong soá naøy chæ coù moät thaønh phaàn nhoû , goàm caùc caùn boä laõnh ñaïo hay chæ huy ôû
caáp trung öông , caùc caáp tænh , thaønh phoá , caáp huyeän hoaëc trong ban quaûn lyù caùc xí nghieäp
Nhaø nuôùc laø ñöôïc quyeàn bieát roõ tin töùc , tìm hieåu söï thaät . Hoï coù theå nghe caùc ñaøi phaùt
thanh , xem caùc ñaøi truyeàn hình , ñoïc saùch baùo ngoaïi quoác. Hoï cuõng coù theå lieân laïc qua maïng
löôùi internet vôùi caùc nôi maø khoâng sôï bò Coâng An phieàn nhieãu . Hoï coøn coù nhieàu cô hoäi ra
nöôùc ngoaøi tham quan , hoaëc tham döï hoäi nghò ; ña soá coù con em du hoïc ôû AÂu , Myõ , UÙc
...Ñaây laø thaønh phaàn " quyù toäc " cuûa cheá ñoä. Dó nhieân , hoï chæ laø moät thieåu soá ; Hoï coù
theå baát ñoàng yù kieán veà nhieàu vaán ñeà nhöng chaéc chaén vaãn lieân ñôùi vôùi nhau vì theá löïc vaø
quyeàn lôïi cuûa hoï gaén lieàn vôùi söï toàn taïi cuûa cheá ñoä . Haàu heát nhöõng ñaûng vieân khaùc cuõng
khoâng hôn gì keû ngoaøi Ñaûng trong lónh vöïc truyeàn thoâng . Ta khoâng ngaïc nhieân chuùt naøo khi
thaáy hoï phaùt bieåu yù kieán gioáng heät caùc cô quan truyeàn thoâng cuûa Nhaø nuôùc . Leõ deã hieåu :
neáu hoï ñi cheäch ñöôøng , hoï cuõng coù theå bò tröøng phaït nhö baát cöù thöôøng daân naøo khaùc . Hoï
coøn coù theå bò loaïi ra khoûi Ñaûng vaø ñaây laø ñieàu maø hoï sôï nhaát .
Ñieàu ñaùng ñeå yù laø chính ñaùm ñaûng vieân " cô sôû " naøy môùi thöôøng coù xu höôùng " baûo hoaøng
hôn vua " . Hoï chæ coù moät soá kieán thöùc raát sô saøi veà lyù thuyeát coäng saûn , do ñoù hoï coi
nhöõng ñieàu ñaõ hoïc taäp veà giai caáp ñaáu tranh , veà duy vaät söû quan , veà söï thaønh töïu taát yeáu
cuûa cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa v.v.. laø nhöõng chaân lyù tuyeät ñoái . Thaáy keû naøo ngoaøi Ñaûng
nghi ngôø hay chæ trích nhöõng giaùo ñieàu aáy , hoï khoâng ngaàn ngaïi baùo caùo cho coâng an vaø cho
thöôïng caáp Chính nhôø ôû ñaùm ñaûng vieân cô sôû naøy maø nhoùm caàm quyeàn coäng saûn coù theå
ngaên chaën moïi maàm moáng choáng ñoái ngay töø luùc manh nha : thaät chaúng khaùc chi hoï coù haøng
trieäu tai maét hieän dieän khaép hang cuøng ngoõ heûm ñeå kieåm soaùt nhaân daân .
Söï phaân tích vöøa roài cho ta thaáy roõ laø vieäc naém vöõng lónh vöïc truyeàn thoâng coù taàm quan troïng
soáng coøn ñoái vôùi cheá ñoä coäng saûn : neáu côûi môû , neàu nôùi loûng ...laäp töùc toaøn theå cheá
ñoä coù theå bò dao ñoäng, coù khaû naêng tan raõ . Chính vì theá maø ta khoâng theå troâng mong ôû
thieän chí cuûa nhöõng keû ñöông quyeàn , hy voïng haõo huyeàn raèng hoï seõ phuïc thieän vaø töï yù baõi
boû söï kieåm soaùt hieän haønh . Nhöng caùi may cho nhaân daân ta , laø kyõ thuaät truyeàn thoâng ñaõ
tieán boä moät caùch cöïc kyø mau choùng , khieán cho söï kieåm soaùt cuûa nhoùm caàm quyeàn coäng
saûn ngaøy caøng maát hieäu quaû . Ta chæ caàn duyeät laïi moät soá thí duï .
Thí duï thöù nhaát laø caùc maùy radio . Töø ngaøy coù nhöõng radio chaïy baèng pin , côõ nhoû coù theå
boû tuùi , giaù baùn raát reû , thì baát cöø ngöôùi daân naøo , keå caû nhöõng ngöôøi cö nguï trong caùc
vuøng heûo laùnh , ñeàu coù theå nghe chöông trình vieät ngöõ cuûa nhöõng ñaøi ngoaïi quoác danh tieáng
nhö BBC , VOA , RFA , RFI, v.v.. Nhôø vaäy maø daân ta ñaõ coù theå bieát roõ tình traïng quoác teá cuõng
nhö quoác noäi : nhaø caàm quyeàn khoâng theå daáu dieám , boùp meùo söï thaät nhö tröôùc nöõa . Ñieàu
ñaùng cho ta phaán khôûi , laø nhôø nhöõng chöông trình phaùt thanh naøy , trình ñoä kieán thöùc veà chính
trò , veà nhaân quyeàn , veà kinh teá .. cuûa nhaân daân , ngaøy caøng taêng tieán . Hoï seõ daàn daàn yù
thöùc ñöôïc quyeàn laøm chuû cuûa hoï , vaø khoâng ñeå cho nhaø caàm quyeàn aùp cheá nöõa . Ñoù laø
ñieàu kieän taát yeáu cuûa cheá ñoä daân chuû töï do .
Thí duï thöù hai laø caùc chöông trình truyeàn hình phoå bieán qua veä tinh . Nhöõng ngöôøi coù phöông tieän
mua caùc loaïi maùy T.V. taân tieán coù theå baét deã daøng nhöõng chöông trình naøy . Hoï coù theå thaáy
taän maét , nghe taän tai .. nhöõng gì tröôùc kia chæ laø ñoäc quyeàn cuûa moät soá ñaûng vieân " quyù
toäc " coù khaû naêng xuaát ngoaïi .
Thí duï thöù ba laø maùy ñieän thoaïi di ñoäng caøng ngaøy caøng phoå bieá:n trong daân chuùng vì giaù
baùn töông ñoái khaù reû . Kinh nghieäm cho thaáy laø nhôø nhöõng maùy ñieän thoaïi di ñoäng naøy maø
moãi khi xaåy ra moät vuï baét bôù , khaùm xeùt hay ñaøn aùp , laïm quyeàn cuûa nhaø chöùc traùch ôû
nhöõng ñòa phöông xa xoâi - chaúng haïn treân Cao Nguyeân Trung Phaàn - dö luaän trong nöôùc vaø ngoaøi   nöôùc ñöôïc caáp baùo ngay . Do ñoù haûi ngoaïi vaø quoác teá coù theå can thieäp kòp thôøi ñeå ngaên chaën nhöõng haønh ñoäng phaûn daân chuû naøy.
 
Thí duï sau cuøng laø heä thoáng internet . Soá ngöôøi coù maùy vi tinh ôû nöôùc ta ngaøy caøng ñoâng vì
ñoù laø moät khí cuï caàn thieát cho moïi doanh nghieäp , moïi cô quan giaùo duïc .. chöù khoâng theå daønh   rieâng cho caùc coâng sôû , coâng an , quaân ñoäi v.v.. Baèng tín ñieäp ñieän töû , ngöôøi daân coù theå   lieân laïc cöïc kyø mau leï vôùi khaép nôi treân theá giôùi . Khoûi caàn noùi laø nhaø caàm quyeàn coäng
saûn raát e ngaïi haäu quaû cuûa tình traïng naøy : hoï ñaõ coá gaéng thieát laäp haøng raøo ngaên chaën (
firewall ) cuõng nhö ra quyeát ñònh baét caùc nhaø cung caáp dòch vuï internet phaûi ghi lyù lòch cuûa
ngöôøi xöû duïng ... Nhöõng bieän phaùp naøy , thöïc ra khoâng theå mang laïi keát quaû mong muoán . Noù   chöùng toû laø maïng löôùi internet ñaõ gaây nhieàu khoù khaên cho nhaø caàm quyeàn vaø roài ñaây coøn   coù theå gaây nhieàu khoù khaên hôn nöõa .
 
Ñeå keát luaän ta coù theå ñoaùn tröôùc raèng do nhöõng tieán boä vöôït böïc trong kyõ thuaät truyeàn
thoâng vaø ñoøi hoûi ngaøy caøng maïnh meõ cuûa daân chuùng veà töï do truyeàn thoâng, cheá ñoä ñoäc
taøi cuûa thieåu soá caàm quyeàn ôû Vieät Nam seõ khoâng theå toàn taïi . Neáu hoï sôùm thöùc tænh ,
söûa sai kòp thôøi , thì môùi traùnh ñöôïc nhöõng haäu quaû khoù löôøng cho rieâng hoï cuõng nhö cho toaøn   ñaûng Coäng Saûn./.

No comments: