Sunday, September 2, 2012

PHẠM HOÀI VIỆT * ẢI NAM QUAN

AÛI NAM QUAN - THAÙC BAÛN GIOÁC
                                    Phaïm Hoaøi Vieät (- Kính taëng ñoàng baøo trong vaø ngoaøi nöôùc
- gôûi Taäp Ñoaøn Trung Öông ñaûng CSVN).
Ñôøi xöa cho ñeán ñôøi sau
Phöông Nam vaãn choáng giaëc Taøu xaâm laêng.
 
Ba laàn ñaïi phaù quaân Nguyeân
Ba laàn thaéng Toáng, bình Chieâm, Baïch Ñaèng
Göông xöa söû cheùp coøn vang:
"Cheùm ñaàu thaàn tröôùc roài haøng giaëc sau".

Ñaây AÛi Nam Quan moät thôøi oanh lieät
Töø Vua Huøng ñeán Tröng Trieäu löøng danh
Thaùc Baûn Gioác ghi ñeïp neùt söû xanh
Nguyeãn Hueä, Phi Khanh laãy löøng khí theá.
Toå Tieân deïp boïn xaâm laêng aùp cheá
Ñaùnh ñuoåi giaëc Taøu baûo veä non soâng
Maùu ñaøo naêm xöa thaám caû ruoäng ñoàng
Söû maùu xöông ngaøn naêm ñaø ñoå thaém.
Ñòa linh Vieät - deät muoân ngaøn hoa gaám
Khí haøo huøng baát khuaát raïng OÂng Cha
Baïn ôi! Taëc töû trieàu coáng sôn haø
Nhuïc! Nhuïc laém! Ta vuøng leân röûa haän.
Nay ñaûng Coäng ñeán vöïc saâu cuøng taän
Taám tình trung vöôït thaân phaän nöõ nhi
Ñôøi ngöôøi moät laàn seõ phaûi ra ñi
Ta vuøng daäy mau ñaùp lôøi soâng nuùi.
Trô treõn laém, kìa nhöõng teân luoàn cuùi
Coõng raén veà nhaø, daâng ñaát Cha OÂng
Löông, Khaûi, Kieät, Maïnh maõi quoác voâ toâng
Queân caû coäi nguoàn Roàng Tieân nöôùc Vieät.
Lôøi keâu goïi vôùi taâm tình tha thieát
Mong toaøn daân vuøng daäy laät baïo quyeàn
Nöôùc khoán cuøng vì moät luõ quyû ñieân
Ñöa daân toäc soáng ñieâu linh, tuûi nhuïc !

Thôøi nay Trung Coäng gian tham
Tröôøng Sa haûi ñaûo Vieät Nam ñaâu coøn !
Bieân giôùi Baéc Vieät hao moøn
Ai ngöôøi phuïc quoác, neân troøn thanh danh !
                                                Phaïm Hoaøi Vieät
                                                 Harlingen, Texas

No comments: