Sunday, September 9, 2012

TAP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 85

 sÖn trung &các væn h»u

N¶I DUNG
bùi diÍm tranh luÆn n¶i b¶
gs. Ç¥ng phùng quân paul ricoeur
ts.lâm lÍ trinh ÇŒ nhÎ c¶ng hòa
ts.nguyÍn phúc liên t¿ do tôn giáo
ts.nguyÍn h»u chi tôi bi‰t s®
nguyÍn minh cÀn phùng cung
nhåc sï lê dinh tôi vÜ®t biên
dÜ thÎ diÍm buÒn
nGUY•N THIÊN THø quách tÃn
thi vÛ mùa hè sæn Çu°i


 sÓ 85
    tháng 10 næm 2005 
Updated Sept, 2012

No comments: