Sunday, September 2, 2012

TAP CHI VĂN HÓA VIỆT NAM 48

 

SƠN TRUNG
chủ biên
Chùa Bích Động- Ninh Bình

NOÄI DUNG
TRAÀN HOÀNG  CHAÂU  Ñieåm taâm L.A Times
GS.NG. CAO   HAÙCH  THAÊNG LONG THAØNH
VOÕ KYØø ÑIEÀN    Ñaù Hoa Cöông
PHAN LAÏC TIEÁP  Queâ Ngoaïi
TS.NGUYN XUAÂN VINH NHÖÕNG CAÙNH HOA
TS.LEÂ MOÄNG NGUYEÂN HOØN VOÏNG PHU
TS.LEÂ MOÄNG NGUYEÂN Göûi Ngöôøi Beân AÁy
TRÖÔNG VAÊN TUAÁN   PHAÂN ÑÒNH BIEÂN GIÔÙI
TS. NGUYEÃN BAÙ LONG  MUØA XUAÂN KHÔÛI NGHÓA
NGUYEÃN HÖÕU HUØNG BAÛN ÑAØN THOÂN DAÕÂ
SÔN TRUNG CON XAØ NIEÂÊNG
HÖÔNG KIEÀU LOAN   TS. NGUYEÃN XUAÂN VINH
 

 
 

48
Thaùng 9 - 2002
Updated August, 2012
 

No comments: