Sunday, September 2, 2012

TAP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 50


                                              SƠN TRUNG
                                                chủ biên
    Đèo Hải Vân, Huế
NOÄI DUNG

 VAÊN HOÙA
 TS. LEÂ MOÄÂNG NGUYEÂN

   LE DOUX PARFUM
 SÔN TRUNG    NGUYEÃN CHÍ THIEÄN
CHÍNH TRÒ
 TS. LAÂM LEÃ TRINH    LA CRISE
LÊ TùNG MINH THÃT BåI CûA MÏ
 NGUYEÃN CAO QUYEÀN     TRUNG QUOÁC
Bùi diÍm h¶i luÆn chính trÎ
SAÙNG TAÙC
  TRAÀN HOÀNG CHAÂU      MÔ ÑAØO LYÙ
  LÊ ñåT
  NG—I TRÊN GH� ñÁ
   TRAÀN HOAØNG ANH     MOÄNG ÑÔØI TAN
  VUÕõ THÒ DAÏ THAÛO      GIAÙ CUÛA TÖÏ DO


Soá 50
Thaùng 11 - 2002
LAST UPDATED  August, 2012

No comments: