Friday, August 24, 2012

SƠN TRUNG * THUYỀN NHÂN VIỆT NAM

           

              THUYŠN NHÂN VIŒT NAM
                                    sÖn Trung


                          

TØ 1954 cho ljn 1975, cu¶c chi‰n tranh ViŒt Nam Çã làm cho 58.000 ngÜ©i MÏ  và hai triŒu ngÜ©i ViŒt ch‰t. MÏ dùng hiŒp ÇÎnh Paris Ç‹ c¡t cái ung bܧu chi‰n tranh ViŒt Nam v§i bÃt cÙ giá nào. Chi‰n tranh ViŒt Nam Çã làm tÓn kém tài nguyên nܧc MÏ, và chia rë nhân dân MÏ. MÏ thÃt båi tåi ViŒt Nam vì MÏ không có quy‰t tâm chi‰n Çãu. MÏ không quy‰t tâm vì s® Liên Xô, Trung QuÓc, s® gây ra m¶t cu¶c chi‰n tranh thÙ ba. CÛng có th‹ MÏ bÕ rÖi ViŒt Nam là vì lš do chi‰n lÜ®c, chi‰n thuÆt bí mÆt nào Çó!HiŒp ÇÎnh Paris là m¶t cuôc tháo chåy cûa MÏ và bÕ m¥c ViŒt Nam c¶ng hòa cho c¶ng sän.  Trܧc Çây, v§i  s¿ viŒn tr® cûa MÏ, ViŒt Nam c¶ng hòa không th‹ chi‰n th¡ng ViŒt C¶ng vi h† Ç܆c Liên Xô, Trung Quôc viŒn tr® tích c¿c cûa m¥c dÀu sau này Trung quÓc không còn ûng h¶ Lê DuÄn n»a. Nay m¶t mình ViŒt Nam, bÎ bÕ rÖi , låi bÎ c¡t viŒn tr® kinh t‰ và vÛ khí, m¶t không th‹ ch†i ba, bÓn. ViŒt Nam c¶ng hòa thÃt båi là lë ÇÜÖng nhiên. DÅu sao, MÏ Çã giúp ViŒt Nam tÒn tåi thêm 20 næm mà sÓ phÆn ViŒt Nam t¿ do Çáng lë bΠ c¶ng sän thu tóm v§i cu¶c t°ng tuy‹n cº 7- 1956 theo hiŒp ÇÎnh Genève 1954.

NhÜ Çã trình bày, Çáng lë Ngô ñình DiŒm phäi xây d¿ng dân chû, Çoàn k‰t nhân dân thành m¶t khÓi v»ng ch¡c Ç‹ chÓng c¶ng, thì gia Çình h† Ngô låi tham nhÛng, Ƕc tài, tiêu diŒt các Çäng phái quÓc gia, cܧp bóc dân chúng, æn c¡p viŒn tr® MÏ, và mÜ®n danh nghïa chÓng c¶ng sän mà th¿c t‰ là b¡t tay v§i c¶ng sän nhÜ Ngô ñình CÄn bán gåo cho C¶ng Sän, Ngô ñình Thøc b¡t tay v§i C¶ng sän Ç‹ vào rØng khai thác lâm sän, và Ngô ñình Nhu, Ngô ñình DiŒm Çã toan tính ÇÀu hàng c¶ng sän khi bÎ MÏ lên ti‰ng chÌ trích[1].

Sau 1963, m†i s¿ do MÏ quy‰t ÇÎnh Çàng sau, các tܧng lãnh ViŒt Nam  không th‹ làm gì hÖn. H† chÌ là con c© trong bàn tay ngÜ©i MÏ. M¶t sÓ trong såch và có khä næng nhÜng vài con én không làm n°i mùa xuân. Chúng ta còn gÜ®ng låi ÇÜ®c sau 1968 Çã là m¶t s¿ nhiŒm mÀu. M¶t sÓ chính trÎ gia và væn nhân, thi sï cho r¢ng chính chúng ta cÛng có trách nhiŒm, bªi vì dân ta m¶t sÓ tin tܪng vào c¶ng sän, còn sÓ không tin c¶ng sän thì không tích c¿c chi‰n Çãu. NguyÍn Chí ThiŒn khi nghe tin miŠn Nam thÃt thû, Çã cho r¢ng thÃt båi là vì ta hèn nhát.

 Cu¶c thÃt trÆn 1975 là m¶t ÇiŠu tÃt y‰u. Và cu¶c thÃt trÆn này Çã ÇÜa c¶ng sän làm chû toàn quÓc, và nhân dân miŠn Nam phäi chÎu Çau kh° dܧi ách thÓng trÎ båo tàn cûa c¶ng sän.
-Dân nghèo bÎ b¡t bu¶c phäi Çi vùng nܧc Ƕc làm kinh t‰ (khu kinh t‰ m§i). Tuy dùng tØ kinh t‰ nhÜng Çây là m¶t chính sách chính trÎ nh¡m Çày äi dân nghèo và các nhà tÜ sän, vì khi Çã ra Çi khÕi thành phÓ thì mÃt h¶ khÄu, mÃt quyŠn cÜ trú và sinh sÓng tåi thành thÎ. Thành thÎ trong quan niŒm cûa c¶ng sän chÌ Ç‹ dành cho công nhân và Çäng viên c¶ng sän. Các tÀng l§p quân nhân, viên chÙc, PhÆt giáo, Thiên Chúa giáo, Cao ñài Hòa Häo, dân di cÜ, tÜ sän, ti‹u tÜ sän . . . ÇŠu ÇÜ®c tÆp trung trong nh»ng vùng kinh t‰ m§i.

-Dân chúng không còn quyŠn t¿ do sinh sÓng. H† phäi tØ bÕ lÓi làm æn cá th‹ mà tham gia vào h®p tác xã, nghïa là phäi Çem tài sän cûa mình n¶p cho tÆp Çoàn, h®p tác xã hay cho nhà nܧc, mình mÃt quyŠn làm chû và trª thành nô lŒ cûa nhà nܧc và Çäng.
-Các nhà tÜ sän bÎ truy thu‰, tÎch thu tài sän và bÎ tù. Toàn b¶ nŠn sän xuÃt, kinh doanh ÇŠu n¢m trong tay Çäng và nhà nܧc.
-Các quân nhân, viên chÙc ch‰ Ƕ cÛ trong Çó có nh»ng thi væn sï bÎ giam gi» tåi rØng sâu, trª thành nô lŒ và tù nhân cûa c¶ng sän. N‰u không có viŒc Pol Pot phá các vùng kinh t‰ m§i tåi miŠn Nam, Trung quÓc Çánh miŠn B¡c, và không có s¿ can thiŒp cûa Liên HiŒp quÓc, h† và gia Çình së phäi vïnh viÍn sÓng trong nh»ng nông trÜ©ng hay vùng ma thiêng nܧc Ƕc dܧi roi v†t cûa c¶ng sän.
-C¶ng sän  chû trÜÖng tiêu diŒt væn hóa miŠn Nam, khûng bÓ væn nghŒ sï, các tay sai cûa Çäng lên ti‰ng chÌ trích væn hóa miŠn nam . GÀn 60 nhà væn bÎ k‰t t¶i. H† lÆp m¶t danh sách dài các tác phÄm g†i là væn hóa ÇÒi trøy và cÃm lÜu hành. TØ nay chÌ có væn nghŒ sï c¶ng sän là có quyŠn cÀm bút và chÌ tác phÄm cûa h† là ÇÜ®c nhà nܧc xuÃt bän.

-Sách vª bÎ tÎch thâu và thiêu hûy.
TÀt cä sách miŠn Nam bÎ thiêu hûy ngoåi trØ sách vŠ khoa h†c kÏ thuÆt, các tØ Çi‹n. Nh»ng ti‹u thuy‰t, sº kš, kinh t‰, cho ljn thÖ væn cûa NguyÍn Du, Cao Bá Quát cÛng không qua khÕi nån phÀn thÜ cûa c¶ng sän.

NguyÍn Hi‰n Lê Çã vi‰t vŠ viŒc ÇÓt sách, tÎch thu sách nhÜ sau:
M¶t luÆt sÜ tû sách có Ƕ 2000 quy‹n, Çem ÇÓt ª trܧc cºa nhà, chú š cho công an phÜ©ng bi‰t.. RÒi kêu ve chai låi cân sách cÛng ngay dܧi m¡t công an.
Ông bån VÜÖng HÒng S‹n có nhiŠu sách c° quš, lo l¡ng l¡m mà cÛng uÃt Ùc l¡m, vi‰t thÜ cho sª Thông tin væn hóa, gi†ng chua xót xin gi» Çu®c tû sách, n‰u không thì ông së ch‰t theo sách.
M¶t Ƕc giä lÆp m¶t danh sách các tác phÄm cûa tôi mà ông ta có trong nhà, Çem låi sª Thông tin hÕi th‰ nào ÇÜ®c phép gi» låi, nhân viên Thông tin ch£ng cÀn ngó tên sách, khoát tay bäo: Hûy h‰t, hûy h‰t.

Bà ñông HÒ quen ông giám ÇÓc thÜ viŒn thành phÓ, bán ÇÜ®c m¶t sÓ sách cho thÜ viŒn, t¥ng thÜ viŒn m¶t sÓ khác v§i ÇiŠu kiŒn ÇÜ®c mÜ®n Çem vŠ nhà m‡i khi cÀn dùng t§i ( HÒi Kš III, 76).

Các nhà sách , nhà xuÃt bän bÎ chi‰m cÙ, chû nhân bÎ tù Çày nhÜ ông Khai Trí. Sách báo, Ãn loát tØ nay tåi miŠn Nam thu¶c Ƕc quyŠn cûa c¶ng sän. NguyÍn Hi‰n Lê cÛng nói vŠ tình trång các nhà xuÃt bän nhÜ sau:
M¶t nhà xuÃt bän khá l§n có nhà in riêng, có nhiŠu cao Óc cho Mï mܧn, con Çã Çi ngoåi quÓc h‰t tØ trܧc 30-4-75, Çem hi‰n h‰t cho chính phû. . . và Çu®c chính phû cho låi m¶t ngôi nhà khá Ç‹ ª, và h† Ç܆c sÓng yên °n.
Trái låi,. m¶t nhà xuÃt bän và nhà sách khác l§n hÖn nhiŠu, tin r¢ng mình làm æn ÇÙng Ç¡n, quen nhiŠu nhà væn cách mång së ÇÜ®c yên, nên chÌ t¥ng chính phû m¶t phÀn nhÕ tài sän thôi, và rÓt cu¶c mÃt gÀn h‰t nh¤n mà låi phäi Çi cäi tåo mÃy næm. Trong mÃy ngôi nhà chÙa hàng triŒu cuÓn sách, hàng vån nhan ÇŠ, th‰ nào nhân viên ki‹m kê ch£ng ki‰m ra ÇÜ®c vô sÓ cuÓn thu¶c loåi phän Ƕng, ÇÒi trøy hay låc hÆu, và nhÜ vÆy có th‹ bÎ tÎch thu tài sän rÒi.
M¶t hai nhà khác làm viŒc phát hành bÎ b¡t giam và tÎch thu gia sän trܧc h‰t vì bÎ trù tØ trܧc. NhÜng m¶t nhà khác cÛng phát hành l§n låi ÇÜ®c tÜÖng ÇÓi yên °n nh© trܧc có giúp kháng chi‰n kha khá (61).            Trong nh»ng tháng cuÓi 1974, trܧc tòa Çåi sÙ MÏ tåi Sài gòn, hàng ngàn ngÜ©i ÇÙng vòng trong vòng ngoài xin nhÆp cänh Hoa Kÿ. Trong lúc này, nh»ng tin tÙc thÃt thû Quäng TrÎ, rÒi Hu‰, ñà N¤ng Çã ÇÜa vŠ thû Çô Sài gòn. Ngày 30-4-1975, DÜÖng Væn Minh tuyên bÓ bÕ súng, và c¶ng sän chi‰m dinh ñ¶c LÆp.  ñêm 30-4-1975, hàng ngàn ÇÒng bào và binh sï Çã ra di b¢ng nhiŠu phÜÖng tiŒn. H† Çã ra Çi theo quân Ƕi MÏ, h† Çã theo häi quân ViŒt Nam hay theo nh»ng thÜÖng thuyŠn  Çi ra bi‹n cä. CÛng có nh»ng gia Çình theo phi cÖ sang các nÜÖc lân cÆn. ñó là nh»ng chuy‰n Çi an toàn nhÃt.            Trong lúc này, m¶t sÓ ngÜ©i bÕ nܧc ra Çi b¢ng ÇÜ©ng b¶. Nh»ng ngÜ©i miŠn Nam Çã ra Çi qua ngã ba biên gi§i, vÜ®t qua nh»ng cánh rØng ÇÀy mìn, Khmer ÇÕ và lính ViŒt C¶ng luôn s¤n sàng n° súng vào Çám Çàn bà, trÈ con và ông già. CuÓi cùng m¶t sÓ Çã ljn Thái Lan. Khoäng 1978, tình hình bang giao ViŒt Nam- Trung quÓc thêm xÃu. Næm 1979, Trung QuÓc dåy ViŒt Nam m¶t bài h†c. ViŒt Nam Çã b¡t b§, giam cÀm, hành hå và xô Çu°i các Hoa kiŠu ra khÕi nܧc. Tåi miŠn B¡c, Hoa kiŠu theo ÇÜ©ng b¶ ho¥c ÇÜ©ng thûy mà vŠ Trung quÓc. Tåi miŠn Nam, Mai Chí Th† t° chÙc cho ngÜ©i Hoa kiŠu ra Çi Ç‹ lÃy vàng. M¶t sÓ ngÜ©i ViŒt Nam thay tên Ç°i h† ra Çi v§i nh»ng Hoa kiŠu. Tåi miŠn b¡c, m¶t sÓ Çã sang Trung quÓc và phäi làm viŒc trong nh»ng nông trÜ©ng. 


 

 
M¶t sÓ sang HÒng Kông và bÎ giam trong tråi tÎ nån xung quanh có hàng rào këm gai. Tåi miŠn Nam, ngÜ©i ViŒt và ngÜ©i Hoa Çã theo sóng gió mà ljn Thái Lan, Indonésia, Malaysia, và Phi LuÆt Tân. Sau Çó thì có nhiŠu ngÜ©i ra Çi trên nh»ng thuyŠn g‡ mong manh. M¶t nºa bÎ ch‰t trên bi‹n cä và bÎ cܧp bóc, hãm hi‰p.  Nh»ng tÃm hình chøp trên bi‹n cä cho thÃy thân phÆn các thuyŠn nhân thÆt Çáng t¶i nghiŒp. Nh»ng thuyŠn nhân t§i Mã Lai,  Phi LuÆt Tân thì bÎ xua Çu°i. M¶t sÓ t§i Thái Lan thì bÎ ÇÓi xº tàn tŒ, nhÃt là bÎ häi t¥c Thái Lan cܧp bóc, hãm hi‰p. ñäo Kokra tåi Thái Lan Çã trª thành n‡i kinh hoàng cho thuyŠn nhân ViŒt Nam


 M¶t sÓ nån nhÆn và chÙng nhân Çã tÓ cáo hành Ƕng dã man cûa häi t¥c. Nhà væn NhÆt Ti‰n, nhà báo DÜÖng Phøc, nhà giáo NguyÍn ThÎ ThÜÖng Çã ÇÜa ra ánh sáng viŒc này. Có 157 thuyŠn nhân ViŒt Nam tØ nhiŠu nÖi khác nhau Çã bÎ häi t¥c b¡t nhÓt trên Çäo Kokra, rÒi hãm hi‰p, cܧp bóc, gi‰t håi. Bà NguyÍn ThÎ ThÜÖng lúc Çó 36 tu°i, Çã du h†c tåi MÏ, giáo sÜ trÜ©ng Bách Khoa Thû ñÙc, cùng chÒng là giáo sÜ Ti‰n sï TrÀn Quang Huy cûa trÜ©ng ñåi H†c Væn Khoa Sai gòn, thân mãu cûa bà, hai em trai, hai em dâu và bäy ÇÙa cháu, cùng giáo sÜ Phåm Væn ñang trÜ©ng ñåi H†c SÜ Phåm, Sài gòn, tÃt cä 107 thuyŠn nhân  Çi trên m¶t chuy‰n thuyŠn nhÕ, khªi hành tåi Råch Giá ngày 1-12-1979. ñi ÇÜ®c ba ngày thì ljn Thái Lan thì bÎ b†n cܧp tÃn công. Chúng ra lŒnh cho 27 ngÜ©i qua thuyŠn chúng, chúng løc soát và cܧp bóc. Chúng b¡t bäy ngÜ©i Çàn ông nhäy xuÓng bi‹n, chúng làm Ç¡m tàu Ç‹ gi‰t 80 ngÜ©i trên tàu. Các phø n» bÎ ÇÜa lên Çäo Kokra. Giáo sÜ Phåm Væn ñang thÃy cänh phø n» bÎ hãm hi‰p Çã chÓng c¿ låi nên bÎ chúng gi‰t. Tåi Çäo Kokra có nhiŠu ngÜ©i Çàn ông lÅn Çàn bà bÎ b¡t tØ trܧc. Chúng dùng dây th¡t c° ông TrÀn Minh ñÙc, treo ông c° ông NguyÍn Minh Hoàng lên cành cây, cành gãy, chúng Çá ông xuÓng dÓc núi, em trai ông chåy låi Ç« bÎ chúng dùng búa chém vào ÇÀu. M¶t thi‰u n» sau khi bÎ hi‰p trÓn vào lùm cây, chúng n°i lºa ÇÓt rØng, cô chÎu ch‰t thiêu mà không chåy ra. 


 NhÜng cô không ch‰t, thân th‹ cháy Çen , máu mû chäy ÇÀy ngu©i, cô n¢m úp m¥t xuÓng ÇÃt, chúng vÅn ti‰p tøc dùng gÆy Çánh cô. M¶t  n» kÏ sÜ hóa h†c 23 tu°i, sau khi bÎ ô nhøc Çã nhäy xuông bi‹n, nhÜng sóng Çã nâng cô và xô vào hang Çá. Sau m¶t vài ngày, nhân viên Liên HiŒp quÓc Çã tìm ra cô. Nh»ng hình änh và tin tÙc Çó Çã khÖi Ƕng lÜÖng tâm nhân loåi. Cao Ñy TÎ Nån Liên HiŒp quÓc muÓn giäi quy‰t vân ÇŠ này. H† Çã triŒu tÆp cu¶c h†p quÓc t‰ gÒm ViŒt Nam và 26 quôc gia khác bàn vŠ vÃn ÇŠ thuyŠn nhân. QuÓc t‰ phäi hÙa hËn giúp kinh t‰ cho ViŒt Nam Ç‹ ViŒt Nam chÃp thuÆn chÜÖng trình tÎ nån cûa Liên HiŒp quÓc. 

 ChÜÖng trình này Çu®c g†i là ‘‘Ra ñi TrÆt T¿’’  (Orderly Departure Program) ra Ç©i vào næm 1979 Ç‹ ngæn chÆn nh»ng cu¶c phiêu lÜu måo hi‹m trên bi‹n cä. Nh»ng ÇÒng bào miŠn núi, sï quan, viên chÙc cao cÃp ViŒt Nam C¶ng Hòa, và nh»ng ngÜ©i c¶ng tác v§i MÏ ngÒi tù lâu næm ÇÜ®c uu tiên thu nhÆn qua các nܧc t¿ do. H† phäi n¶p ÇÖn tØ và giÃy chÙng minh, và phäi qua các cu¶c phÕng vÃn. Trong khi Çó, Liên HiŒp quÓc và các quÓc gia lân cÆn Çã lÆp ra các tråi tÎ nån tåi HÒng  Kông, Pulau Bidong, Thái Lan. Nh»ng ngÜ©i có ÇiŠu kiŒn sau cu¶c phÕng vÃn së Çu®c nhÆn Çi các quÓc gia ÇŒ tam nhÜ Hoa Kÿ, Canada, Pháp, ñÙc, NhÆt, Úc châu. . . M¶t sÓ không Çu®c l¿a ch†n, h† phäi trª vŠ ViŒt Nam theo chÜÖng trình ‘‘Tái Tåo CÖ H¶i Cho NgÜ©i ViŒt Trª VŠ’’   ( Resettlement  Opportunities for Vietnamese Returnees). Nh»ng ngÜ©i này phÀn nhiŠu là dân B¡c ViŒt chåy qua HÒng Kông, sau Ç®t phÕng vÃn, Ça sÓ bÎ tØ chÓi nhÆn vào các quÓc gia ÇŒ tam. H† ÇÜ®c cÃp tiŠn båc Ç‹ trª vŠ nhÜng bÎ chính phû ViŒt Nam Ç°i lÃy ngoåi tŒ và æn chÆn, æn b§t. NhiŠu ngÜ©i trª vŠ rÒi låi ra Çi vì h† nghï là së tìm ÇÜ®c ÇÃt HÙa, n‰u phäi trª vŠ thì cÛng ÇÜ®c m¶t món tiŠn dù là Çäng Çã æn chÆn m¶t sÓ l§n còn hÖn là sÓng mòn mõi ª quê nhà Çói rét, bŒnh tÆt!          

   
Trong th©i gian này, ViŒt Nam phäi trä n® cho Liên Xô. H† Çã ÇÜa hàng hóa sang nhÜng không Çû, h† phäi bán ngÜ©i lao Ƕng. Tåi ViŒt Nam dân chúng quá nghèo kh°, cho nên h† mong muÓn ra Çi nܧc ngoài Ç‹ ki‰m chút tiŠn båc. ViŒt Nam ÇÜa ngÜ©i lao Ƕng sang Liên Xô và ñông Âu, ngÜ©i lao Ƕng hܪng khoäng 60% còn nhà nܧc c¶ng hòa xã h¶i chû nghïa ViŒt Nam hܪng 40%. Sau khi ñông Âu và Liên Xô tan rã (1989-1990), nh»ng ngÜ©i lao Ƕng Çã ª låi Liên Xô, ñông Âu ho¥c chåy qua Tây Âu và châu MÏ.             CuÓi 1997, tåi ViŒt Nam có 15.000 ngÜ©i Cambodia tÎ nån,  281.000 ngÜ©i ViŒt tåi Trung quÓc, bao gÒm 1.200 ngÜ©i tåi HÒng Kông, và 100.000 ª các quÓc gia khác. Khoäng 280.000 ngÜ©i Çã ª låi Trung quÓc, còn låi xin Çi qua các quÓc gia khác. ChÜÖng trình ODP Çã ÇÎnh cÜ 7.200 ngÜ©i ViŒt Nam tåi MÏ trong næm 1997. Sau hai mÜÖi næm hoåt Ƕng, chÜÖng trình này Çã mang khoäng 500.000 ngÜ©i ViŒt Nam ljn Âu MÏ mà nhiŠu nhÃt là MÏ.

ChÜÖng trình ODP Çã ÇÜa m¶t sÓ ngÜ©i Çi tÎ nån tåi các quÓc gia ÇŒ tam, nhÜng m¶t sÓ ngÜ©i này còn Ç‹ låi gia Çình tåi ViŒt Nam. ñ‹ hàn g¡n n‡i Çau thÜÖng này, sau chÜÖng trình ‘‘Ra ñi TrÆt T¿’’, ngÜ©i ta Çã nghï ljn viŒc Çoàn tø gia Çình. Do Çó chÜÖng trình Çoàn tø gia Çình Çã cho phép các thân nhân ngÜ©i tÎ nån ÇÜÖc sang Âu MÏ Çoàn tø v§i chÒng, cha, con.
Và cuÓi cùng, chính phû MÏ và h¶i QuÓc T‰ Nhân QuyŠn Çã can thiŒp Ç‹ trä t¿ do cho m¶t sÓ tù nhân chính trÎ nhÜ Thích Quäng ñ¶, TuŒ Sï, ñoàn Vi‰t Hoåt, Võ ñåi Tôn, NguyÍn Chí ThiŒn. . . và ÇÜa m¶t sÓ sang Hoa Kÿ, Pháp.
 Tåi Canada, næm 1998, chính phû Çã mª m¶t cu¶c tri‹n lãm vŠ thuyŠn nhân ViŒt Nam. tåi Bäo tàng væn hóa Ottawa. BOAT PEOPLE NO LONGER: VIETNAMESE CANADIANS. RÃt Çông Çäo ngÜ©i ViŒt và ngÜ©i MÏ, Canada Çã ljn xem.
[1] Xin xem các HÒi Kš cûa NguyÍn Chánh Thi, TrÀn Væn ñôn, ñ‡ Mæu, và quy‹n Ngô ñình DiŒm N‡ L¿c Hoà Bình Dang Dª cûa NguyÍn Væn Châu. Và xin xem: Dân T¶c ViŒt Nam hai lÀn bÎ lÜ©ng gåt cûa SÖn Trung, Bên Kia B© ñåi DÜÖng sÓ   43 tháng 4 næm 2002    < http://members.fortunecity.com/bienkhao> .

No comments: