Thursday, September 6, 2012

UỶ BAN BẢO VỆ DÂN QUYỀN

The Lawyers Committee for People's Rights accuses the CPV on four counts of treason

In June 2004, The Lawyers Committee for People's Rights officially announced its accusation against the CPV on four counts of treason, as follows:

(1). The charge relating to the concessions of Vietnam's Northern Border Land to China

Since 1949, after occupying Mainland China, Communist China supported North Korea to open a war to evade South Korea. The U.N. and U.S. forces had to join the war and pushed the invaders back to the North. The two sides had to negotiate and the Panmunjong cease-fire agreement was attained on 27 July 1953 creating a demilitarized zone along the 38th parallel. Communist China's forces then were mobilized to North Vietnam which helped Viet Minh win the Dien Bien Phu Battle in 1954 leading to the Geneva Agreement of 1954. This Agreement effectively divided VN into two regions along the 17th parallel.
During the Dien Bien Phu Battle as well as on other occasions later, the Chinese forces, more than once, entered VN as back-up forces for the Vietnamese communists to mobilize their whole forces to invade South Vietnam, in 1968, 1972 and Spring 1975. In 1979, China attacked VN on its 6 Northern border provinces. In all the military operations into VN, Chinese forces either mobilized their ethnic people to resettle in many parts of Vietnam's border land or removed the demarcation poles farther into Vietnam land. In 1999, the Vietnamese communists signed the Vietnam - China Land Boundary Treaty to yield to China approximately 800 square kilometers of the Northern Border Land, which include such strategic location as Nam Quan Gateway, Phi Khanh Spring (in Lang Son), Ban Gioc Falls (in Cao Bang)...

(2) & (3). The charge relating to the concessions of Vietnam's maritime territories and natural resources to China

According to the Beijing Treaty of 1887, the 108o East Greenwich Latitude from Tra Co, Mong Cai to the Gulf's mouth was the demarcation line (between Vietnam and China) in the Gulf of Tonkin. Vietnam occupied 63% of the Gulf area while the area for China was 37%). Now, without war or any emergencies, the Vietnamese communist party (VCP) accepted a new median line in the Vietnam - China Sea Boundary Treaty of December 25, 2000 which effectively changes the ratio into 53% and 47% correspondingly, or Vietnam lost 10% (about 12,000 square kilometers) of its Gulf area. But China put forward 21 other points of criteria to further acquire more area and finally, Vietnam was left with 45% compared to China's 55% of the Gulf.
Still not enough, the VCP signed a fishery treaty with China in which so many unequal things were placed, leaving North Vietnam's population of 42 million people acquiring only 85 Nautical miles for fisheries, compared to 285 Nautical miles for 7 million people of Hainan.

(4) The charge relating to the offering of the Paracel and Spratly Islands to China.

On 15-6-1956, VC Foreign Minister Ung Van Khiem, and after that on 14-9-1958, Premier Pham Van Dong recognized China's maritime sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. Later, they said that they had to do so for preventing the U.S. and Republic of VN forces from using the two Archipelagoes in the Vietnam War. China put forward the Theory of Historic Sea to prove the South China Sea belonging to China but it failed to pursuade world scholars of the field. Now, 6 countries are conflicting on sovereignty over the 2 Archipelagoes. VC was accused of treason over four counts as cited above.

For the Lawyers Commitee for People's Rights
Attorney-at-Law NGUYEN HUU THONG Prof. NGUYEN CAO HACH


VNI

Tröôùc Toøa AÙn Quoác Daân, Toøa AÙn Lòch Söû
Thay maët ñoàng baøo trong nöôùc khoâng coøn quyeàn ñöôïc noùi UÛy Ban Luaät Gia Baûo Veä Daân Quyeàn Keát AÙn Ñaûng Coäng Saûn VN veà
4 TOÄI PHAÛN BOÄI TOÅ QUOÁC
Naêm 1999 Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam kyù Hieäp Ñònh Bieân Giôùi Vieät Trung ñeå nhöôïng ñaát bieân giôùi cho Trung Quoác.
Naêm 2000, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam kyù Hieäp Ñònh Phaân Ñònh Vònh Baéc Boä vaø Hieäp Ñònh Hôïp Taùc Ngheà Caù ñeå baùn nöôùc Bieån Ñoâng vaø daâng caù daâng daàu cho Trung Quoác.
Naêm 1958 baèng vaên thö cuûa Phaïm Vaên Ñoàng, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam cam keát chuyeån nhöôïng caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa cho Trung Quoác.
Nhöõng haønh vi naøy caáu thaønh 4 toäi phaûn boäi toå quoác baèng caùch “caáu keát vôùi nöôùc ngoaøi nhaèm xaâm phaïm chuû quyeàn cuûa quoác gia, xaâm phaïm söï toaøn veïn laõnh thoå cuûa Toå Quoác vaø xaâm phaïm quyeàn cuûa quoác daân ñöôïc söû duïng ñaày ñuû nhöõng taøi nguyeân vaø nguoàn lôïi thieân nhieân cuûa ñaát nöôùc”.
I. TOÄI NHÖÔÏNG ÑAÁT BIEÂN GIÔÙI CHO NÖÔÙC NGOAØI
Naêm 1949, sau khi thoân tính luïc ñòa Trung Hoa, muïc tieâu chieán löôïc cuûa Quoác Teá Coäng Saûn laø nhuoäm ñoû hai baùn ñaûo Ñoâng Döông vaø Trieàu Tieân.
Qua naêm sau, 1950, vôùi söï yeåm trôï cuûa caùc chieán xa Lieân Xoâ vaø ñaïi phaùoTrung Quoác, Baéc Haøn keùo quaân xaâm chieám Nam Haøn. Muïc ñích ñeå giaønh yeáu toá baát ngôø. Tuy nhieân aâm möu thoân tính khoâng thaønh do söï phaûn kích cuûa quaân löïc Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp Quoác. Töø 1951 cuoäc chieán baát phaân thaéng baïi ñöa ñeán hoøa ñaøm. Hai naêm sau Chieán Tranh Trieàu Tieân keát thuùc bôûi Hieäp Ñònh Ñình Chieán Baøn Moân Ñieám thaùng 7, 1953.
Thaát baïi trong chieán tranh Trieàu Tieân, Trung Coäng taäp trung hoûa löïc vaø keùo caùc ñaïi phaùo töø maët traän Baéc Haøn xuoáng maët traän Baéc Vieät.
Ñeå tieáp teá voõ khí, quaân trang, quaân duïng, cung caáp coá vaán vaø caùn boä huaán luyeän cho Baéc Vieät, caùc xe vaän taûi vaø xe löûa Trung Coäng ñaõ chaïy saâu vaøo noäi ñòa Vieät Nam ñeå laäp caùc caên cöù chæ huy, trung taâm huaán luyeän, tieáp vieän vaø choân giaáu voõ khí. Thöøa dòp naøy moät soá daân coâng vaø saéc daân thieåu soá Trung Quoác keùo sang Vieät Nam ñònh cö laäp baûn baát hôïp phaùp ñeå laán chieám ñaát ñai.
Trong Chieán Tranh Ñoâng Döông Thöù Hai, vôùi caùc chieán dòch Toång Coâng Kích, Toång Khôûi Nghóa Teát Maäu Thaân (1968) vaø Muøa Heø Ñoû Löûa (1972), Baéc Vieät ñaõ huy ñoäng toaøn boä caùc sö ñoaøn chính quy vaøo chieán tröôøng Mieàn Nam. Ñeå baûo veä an ninh quoác ngoaïi choáng söï phaûn kích cuûa quaân löïc Vieät Nam Coäng Hoøa vaø Hoa Kyø (nhö trong Chieán Tranh Trieàu Tieân), Baéc Vieät ñaõ nhôø hôn 300 ngaøn binh só Trung Quoác maëc quaân phuïc Vieät Nam ñeán truù ñoùng taïi 6 tænh bieân giôùi. Trong dòp naøy caùc daân coâng vaø saéc daân thieåu soá Trung Hoa ñaõ di chuyeån nhöõng coät ranh moác veà phía nam doïc theo laèn bieân giôùi ñeå laán chieám ñaát ñai.
Trong Chieán Tranh Ñoâng Döông Thöù Ba töø 1979, ñeå giaønh giaät ngoâi vò baù quyeàn, Trung Quoác ñem quaân taøn phaù 6 tænh bieân giôùi, vaø khi ruùt lui ñaõ gaøi mìn taïi nhieàu khu vöïc roäng tôùi vaøi chuïc caây soá vuoâng ñeå laán chieám ñaát ñai.
Ngaøy nay döôùi aùp löïc cuûa Baéc Kinh, Haø Noäi xin hôïp thöùc hoùa tình traïng ñaõ roài theå theo lôøi yeâu caàu cuûa caùc saéc daân thieåu soá Trung Hoa ñaõ ñònh cö laäp baûn taïi Vieät Nam.
Naêm 1999 hoï ñaõ kyù Hieäp Öôùc Bieân Giôùi Vieät Trung ñeå nhöôïng cho Trung Quoác khoaûng 800 km2 doïc theo laèn bieân giôùi trong ñoù coù caùc quaëng moû vaø caùc ñòa danh nhö AÛi Nam Quan, Suoái Phi Khanh taïi Laïng Sôn vaø Thaùc Baûn Gioác taïi Cao Baèng...
II. TOÄI BAÙN NÖÔÙC BIEÅN ÑOÂNG CHO NÖÔÙC NGOAØI
Kinh nghieäm cho bieát caùc quoác gia laùng gieàng chæ kyù hieäp öôùc
phaân ñònh laõnh thoå hay laõnh haûi sau khi coù chieán tranh voõ trang, xung ñoät bieân giôùi hay tranh chaáp haûi phaän.
Trong cuoán Bieân Thuøy Vieät Nam (Les Frontieøres du Vietnam), söû gia Pierre Bernard Lafont coù vieát baøi “Ranh Giôùi Haûi Phaän cuûa Vieät Nam” (La Frontieøre Maritime du Vietnam). Theo taùc giaû, naêm 1887, Vieät Nam vaø Trung Hoa ñaõ kyù Hieäp Öôùc Baéc Kinh ñeå phaân chia haûi phaän Vònh Baéc Vieät theo ñöôøng kinh tuyeán Greenwich 108 Ñoâng chaïy töø Traø Coå Moùng Caùy xuoáng vuøng Cöûa Vònh. Ñoù laø ñöôøng bieân giôùi giöõa Vieät Nam vaø Trung Hoa taïi Vònh Baéc Vieät. Vì ñaõ coù söï phaân ñònh Vònh Baéc Vieät theo Hieäp Öôùc Baéc Kinh, neân “töø ñoù hai beân khoâng caàn kyù keát moät hieäp öôùc naøo khaùc.” Do nhöõng yeáu toá ñòa lyù ñaëc thuø, Vieät Nam ñöôïc 63%, Trung Hoa ñöôïc 37%.
Naêm 2000, maëc daàu khoâng coù chieán tranh voõ trang, khoâng coù xung ñoät haûi phaän, boãng döng voâ côù, phe Coäng Saûn ñaõ kyù Hieäp Öôùc Vònh Baéc Boä ñeå huûy baõi Hieäp Öôùc Baéc Kinh.
Hieäp Öôùc Vònh Baéc Boä laø moät hieäp öôùc baát coâng, vi phaïm phaùp lyù vaø vi phaïm ñaïo lyù.
Baát coâng vaø vi phaïm phaùp lyù vì noù khoâng tuaân theo nhöõng tieâu chuaån cuûa Toøa AÙn Quoác Teá, theo ñoù söï phaân ranh haûi phaän phaûi caên cöù vaøo caùc yeáu toá ñòa lyù, nhö maät ñoä daân soá vaø chieàu daøi bôø bieån. Ngaøy nay daân soá Baéc Vieät ñoâng gaáp 6 laàn daân soá ñaûo Haûi Nam, vaø bôø bieån Baéc Vieät daøi gaáp 3 laàn bôø ñaûo Haûi Nam phía ñoái dieän Vieät Nam. Taïi mieàn bôø bieån heã ñaõ coù ñaát thì phaûi coù nöôùc; coù nhieàu ñaát hôn thì ñöôïc nhieàu nöôùc hôn; coù nhieàu daân hôn thì caàn nhieàu nöôùc hôn. Vì vaäy haûi phaän Vieät Nam phaûi lôùn hôn haûi phaän Trung Hoa (63% vaø 37% theo Hieäp Öôùc Baéc Kinh). Vaø cuõng vì vaäy vuøng bieån naøy coù teân laø Vònh Baéc Vieät.
Ngaøy nay phe Coäng Saûn vieän daãn ñöôøng trung tuyeán ñeå phaân ranh haûi phaän vôùi tyû leä lyù thuyeát 53% vaø 47%. Nhö vaäy Vieät Nam ñaõ maát ít nhaát 10% haûi phaän, khoaûng 12.000 km2. Tuy nhieân treân thöïc teá phe Coäng Saûn ñaõ khoâng aùp duïng nghieâm chænh ñöôøng trung tuyeán. Hoï ñöa ra 21 ñieåm tieâu chuaån phaân ñònh Vònh Baéc Vieät theo ñoù Vieät Nam chæ coøn 45% haûi phaän so vôùi 55% cuûa Trung Quoác.
Baát coâng hôn nöõa laø vì noù khoâng caên cöù vaøo nhöõng ñieàu kieän ñaëc thuø ñeå phaân ñònh Vònh Baéc Vieät. Taïi vó tuyeán 20 (Ninh Bình, Thanh Hoùa), bieån roäng chöøng 170 haûi lyù, theo ñöôøng trung tuyeán Vieät Nam ñöôïc 85 haûi lyù ñeå ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí (thay vì 200 haûi lyù theo Coâng Öôùc veà Luaät Bieån). Trong khi ñoù, ngoaøi 85 haûi lyù veà phía taây, ñaûo Haûi Nam coøn ñöôïc theâm 200 haûi lyù veà phía ñoâng thoâng sang Thaùi Bình Döông. Theo aùn leä cuûa Toøa AÙn Quoác Teá, haûi ñaûo khoâng theå ñoàng hoùa hay ñöôïc coi troïng nhö luïc ñòa. Vaäy maø vôùi soá daân chöøng 7 trieäu ngöôøi, ñaûo Haûi Nam, moät tænh nhoû nhaát cuûa Trung Quoác, ñaõ ñöôïc höôûng 285 haûi lyù ñeå ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí. Trong khi ñoù 42 trieäu daân Baéc Vieät chæ ñöôïc 85 haûi lyù. Ñaây roõ reät laø baát coâng quaù ñaùng. Bò aùn ngöõ bôûi moät haûi ñaûo (Haûi Nam) ngöôøi daân Baéc Vieät boãng döng maát ñi 115 haûi lyù vuøng ñaëc quyeàn kinh teá ñaùnh caù vaø theàm luïc ñòa ñeå khai thaùc daàu khí.
Hôn nöõa, Hieäp Öôùc naøy coøn vi phaïm ñaïo lyù vì noù ñi traùi vôùi nhöõng muïc tieâu vaø toân chæ cuûa Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác vaø Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn nhö Coâng Lyù, Bình Ñaúng, Höõu Nghò, khoâng cöôõng eùp, khoâng thoân tính, khoâng laán chieám.
III. TOÄI DAÂNG CAÙC TAØI NGUYEÂN VAØ NGUOÀN LÔÏI THIEÂN NHIEÂN CHO NÖÔÙC NGOAØI
Cuøng ngaøy vôùi Hieäp Öôùc Vònh Baéc Boä, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam coøn kyù Hieäp Öôùc Hôïp Taùc Ngheà Caù.
Ngaøy 15 thaùng 6 vöøa qua, Quoác Hoäi ñaõ pheâ chuaån Hieäp Öôùc Phaân Ñònh Vònh Baéc Boä, nhöng chöa thaûo luaän veà Hieäp Öôùc Hôïp Taùc Ngheà Caù.
Theo Hieäp Öôùc sau naøy, hai beân seõ thieát laäp moät vuøng ñaùnh caù chung roäng 60 haûi lyù, moãi beân 30 haûi lyù, töø ñöôøng trung tuyeán bieån saâu nhieàu caù, khôûi söï töø vó tuyeán 20 (Ninh Bình, Thanh Hoùa) ñeán vuøng Cöûa Vònh taïi vó tuyeán 17 (Quaûng Bình, Quaûng Trò).
Taïi Quaûng Bình bieån roäng chöøng 120 haûi lyù, theo ñöôøng trung tuyeán Vieät Nam ñöôïc 60 haûi lyù. Tröø 30 haûi lyù cho vuøng ñaùnh caù chung, ngö daân chæ coøn 30 haûi lyù gaàn bôø, khoaûng 25% haûi phaän.
Taïi Thanh Hoùa, bieån roäng chöøng 170 haûi lyù, theo ñöôøng trung tuyeán Vieät Nam ñöôïc 85 haûi lyù. Tröø 30 haûi lyù cho vuøng ñaùnh caù chung, ngö daân chæ coøn 55 haûi lyù gaàn bôø, khoaûng 32% haûi phaän.
Theo nguyeân taéc huøn hieäp, caên cöù vaøo soá voán, soá taàu, soá chuyeân vieân kyõ thuaät gia vaø ngö daân chuyeân nghieäp, Trung Quoác seõ laø chuû nhaân oâng ñöôïc toaøn quyeàn ñaùnh caù ôû caû hai vuøng, vuøng ñaùnh caù chung vaø vuøng haûi phaän Trung Hoa.
Ngaøy nay Trung Quoác laø quoác gia ngö nghieäp phaùt trieån nhaát theá giôùi. Treân maët ñaïi döông, trong soá 10 taàu ñaùnh caù xuyeân döông troïng taûi treân 100 taán, ít nhaát coù 4 taàu mang hieäu kyø Trung Quoác. Nhö vaäy trong cuoäc hôïp taùc ñaùnh caù vôùi Trung Quoác, Vieät Nam chæ laø caù roâ, caù rieác saùnh vôùi caù maäp, caù kình:
a) Trong soá 17 quoác gia ngö nghieäp phaùt trieån treân theá giôùi coù taàu ñaùnh caù lôùn troïng taûi treân 100 taán, moät mình Trung Quoác chieám hôn 40 % soá taàu, so vôùi 5% cuûa Hoa Kyø, 3% cuûa Nhaät Baûn vaø 2% cuûa Ñaïi Haøn, (Vieät Nam khoâng coù maët trong soá 17 quoác gia naøy).
b) Caùc taàu ñaùnh caù lôùn naøy coù trang bò caùc löôùi caù daøi vôùi taàm hoaït ñoäng 60 daëm hay 50 haûi lyù. Do ñoù ñoaøn ngö thuyeàn Trung Quoác khoâng caàn ra khoûi khu vöïc ñaùnh caù chung cuõng vaãn coù theå chaêng löôùi veà phía taây saùt bôø bieån Vieät Nam ñeå ñaùnh baét heát toâm caù, haûi saûn, töø Ninh Bình, Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh tôùi Quaûng Bình, Quaûng Trò. Chaêng löôùi ñaùnh caù taïi khu vöïc Vieät Nam laø vi phaïm hieäp öôùc. Tuy nhieân caùc ñoäi tuaàn caûnh duyeân haûi seõ ngoaûnh maët laøm ngô. Laø cô quan kinh taøi cuûa Ñaûng, hoï seõ trieät ñeå thi haønh chính saùch thöïc duïng laøm giaøu vôùi baát cöù giaù naøo, keå caû baèng söï caáu keát ñoàng loõa vi phaïm luaät phaùp vaø vi phaïm hieäp öôùc.
Trong cuoäc hôïp taùc naøy khoâng coù bình ñaúng vaø ñoàng ñaúng. Vieät Coäng chæ laø keû ñaùnh keù, moâi giôùi hay maïi baûn, giuùp phöông tieän cho Trung Coäng maëc söùc vô veùt toâm caù haûi saûn cuûa ngö daân, ñeå xin chia hoa hoàng (gioûi laém laø 10% vì Trung Quoác coù 100% taàu, 100% löôùi vaø 95% coâng nhaân vieân).
c) Roài ñaây Trung Coäng seõ coâng nhieân vi phaïm Hieäp Öôùc Hôïp Taùc Ñaùnh Caù cuõng nhö hoï ñaõ thöôøng xuyeân vi phaïm Coâng Öôùc veà Luaät Bieån. Chieáu Coâng Öôùc, caùc quoác gia duyeân haûi coù vuøng ñaëc quyeàn kinh teá 200 haûi lyù ñeå ñaùnh caù. Nhöng cuõng coù nghóa vuï phaûi baûo toaøn vaø dinh döôõng ngö sinh ñeå daønh haûi saûn cho bieån caû vaø caùc theá heä töông lai. Trung Quoác ñaõ traéng trôïn vaø thöôøng xuyeân vi phaïm Coâng Öôùc veà Luaät Bieån trong chính saùch “taän thaâu, veùt saïch vaø caïn taàu raùo maùng” aùp duïng töø thôøi Ñaëng Tieåu Bình. Ñoù laø chính saùch thöïc duïng meøo ñen meøo traéng, laøm giaøu laø vinh quang, laøm giaøu vôùi baát cöù giaù naøo.
Töø 1/4 theá kyû theo kinh teá thò tröôøng, vôùi söï phaùt trieån vöôït böïc veà coâng kyõ ngheä, thöông maïi, ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí, ngaøy nay taïi vuøng duyeân haûi vaø theàm luïc ñòa Trung Hoa, caùc taøi nguyeân vaø nguoàn lôïi thieân nhieân nhö toâm caù, daàu khí ñaõ caïn kieät. Trong khi ñoù nhu caàu canh taân kyõ ngheä hoùa vaø naïn nhaân maõn (cuûa 1 tyû 380 trieäu ngöôøi) ñoøi hoûi Trung Quoác phaûi môû roäng khu vöïc ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí xuoáng Mieàn Nam.
d) Vôùi 25 naêm kinh nghieäm trong ngheà caù, Trung Quoác ñaõ huaán luyeän ñöôïc moät ñoäi nguõ coâng nhaân vieân ñoâng ñaûo goàm caùc kyõ thuaät gia, caùc chuyeân vieân ñieän töû, vaø caùc ngö daân coù tay ngheà. Trong khi ñoù veà phía Vieät Nam chæ coù moät soá coâng nhaân khoâng chuyeân moân ñeå sai phaùi trong caùc coâng taùc taïp dòch hay coâng taùc veä sinh nhö röûa caù, röûa taàu v...v... Vaø roài ñaây, beân caïnh caùc lao ñoäng noâ leä xuaát khaåu taïi Ñoâng Nam AÙ , chuùng ta seõ coù theâm moät soá lao ñoäng noâ leä taïi Bieån Ñoâng treân caùc taàu ñaùnh caù xuyeân döông Trung Quoác.
IV. TOÄI CHUYEÅN NHÖÔÏNG CAÙC QUAÀN ÑAÛO HOAØNG SA TRÖÔØNG SA CHO NÖÔÙC NGOAØI
Vôùi ñaø naøy Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam seõ nhöôïng noát caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa cho Trung Coäng. Hoï ñaõ nhieàu laàn coâng boá yù ñònh naøy:
1) Ngaøy 15-6-1956, ngoaïi tröôûng Ung Vaên Khieâm minh thò tuyeân boá: “Haø Noäi nhìn nhaän chuû quyeàn cuûa Trung Quoác taïi Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa maø Trung Quoác goïi laø Taây Sa vaø Nam Sa”.
2) Ngaøy 14-9-1958 qua lôøi Phaïm Vaên Ñoàng, Hoà Chí Minh, Chuû Tòch Ñaûng, Chuû Tòch Nöôùc, xaùc nhaän chuû quyeàn haûi phaän cuûa Trung Quoác taïi caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa.
3) Ñeå bieän minh cho laäp tröôøng cuûa Hoà Chí Minh vaø Phaïm Vaên Ñoàng, moät thaùng sau khi Trung Coäng tieán chieám Tröôøng Sa, baùo Nhaân Daân, cô quan chính thöùc cuûa Ñaûng Coäng Saûn trong soá ra ngaøy 26-4-1988 ñaõ vieát: “Trong cuoäc chieán ñaáu choáng keû thuø xaâm löôïc thì Vieät Nam phaûi tranh thuû söï gaén boù cuûa Trung Quoác, vaø ngaên chaën Hoa Kyø söû duïng 2 quaàn ñaûo noùi treân”.
4) Vaø hoài thaùng 5-1976, baùo Saigon Giaûi Phoùng trong baøi bình luaäân vieäc Trung Quoác chieám Hoaøng Sa baèng voõ löïc naêm 1974, ñaõ vieát: “Trung Quoác vó ñaïi ñoái vôùi chuùng ta khoâng chæ laø ngöôøi ñoàng chí, maø coøn laø ngöôøi thaày tin caån ñaõ cöu mang chuùng ta nhieät tình ñeå chuùng ta coù ngaøy hoâm nay. Vì vaäy chuû quyeàn Hoaøng Sa thuoäc Vieät Nam hay thuoäc Trung Quoác cuõng vaäy thoâi !”.
Töø sau Hieäp Ñònh Geneøve naêm 1954, muïc tieâu chieán löôïc cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laø “giaûi phoùng Mieàn Nam” baèng voõ löïc. Ñeå choáng laïi Vieät Nam Coäng Hoøa, Hoa Kyø vaø Ñoàng Minh, Haø Noäi hoaøn toaøn troâng caäy vaøo söï yeåm trôï cuûa Lieân Xoâ vaø nhaát laø Trung Quoác. Do ñoù moät laàn nöõa, Haø Noäi caàn söï cöu mang nhieät tình cuûa ngöôøi thaày phöông Baéc. Muoán ñöôïc cöu mang phaûi noùi lôøi cam keát ïñeàn ôn traû nghóa. Ngaøy 14-9-1958, qua Phaïm Vaên Ñoàng, Hoà Chí Minh, Chuû Tòch Ñaûng, Chuû Tòch Nöôùc cam keát chuyeån nhöôïng cho Trung Quoác caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa.
Coù 3 lyù do ñöôïc vieän daãn trong cam keát naøy:
a) Vì Hoaøng Sa, Tröôøng Sa toïa laïc taïi caùc vó tuyeán 17-7 (Quaûng Trò-
Nam Caø Maâu) neân thuoäc haûi phaän Vieät Nam Coäng Hoøa. Ñoái vôùi Haø Noäi nhöôïng Hoaøng Sa, Tröôøng Sa cho Trung Quoác trong thôøi ñieåm naøy chæ laø baùn da gaáu!
b) Sau naøy do nhöõng tình côø lòch söû, neáu Baéc Vieät thoân tính ñöôïc Mieàn Nam thì maáy hoøn ñaûo san hoâ taïi Bieån Ñoâng ñaâu coù aên nhaèm gì so vôùi toaøn theå laõnh thoå Vieät Nam?
c) Giaû söû cuoäc “giaûi phoùng Mieàn Nam” khoâng thaønh, thì vieäc Trung Coäng chieám Hoaøng Sa Tröôøng Sa thuoäc laõnh haûi Vieät Nam Coäng Hoøa cuõng coù taùc duïng laøm suy yeáu phe quoác gia veà kinh teá, chính trò, chieán löôïc vaø an ninh quoác phoøng.
KEÁ HOAÏCH THOÂN TÍNH BIEÅN ÑOÂNG CUÛA TRUNG COÄNG
Naêm 1982, vôùi tö caùch nguõ cöôøng thuoäc Hoäi Ñoàng Baûo An coù quyeàn phuû quyeát, Trung Coäng hoan hyû kyù Coâng Öôùc veà Luaät Bieån. Kyù xong Coâng Öôùc, Baéc Kinh môùi thaáy lo! Theo Coâng Öôùc caùc quoác gia duyeân haûi chæ coù 200 haûi lyù, vöøa laø vuøng ñaëc quyeàn kinh teá ñeå ñaùnh caù, vöøa laø theàm luïc ñòa ñeå khai thaùc daàu khí. Trong khi ñoù Hoaøng Sa toïa laïc ngoaøi luïc ñòa Trung Hoa 300 haûi lyù, vaø Tröôøng Sa caùch Hoa Luïc 750 haûi lyù, neân khoâng thuoäc haûi phaän (theàm luïc ñòa vaø vuøng ñaëc quyeàn kinh teá ñaùnh caù) cuûa Trung Quoác.
Vì vaäy, cuoái naêm 1982, Baéc Kinh taäp hôïp 400 hoïc giaû Trung Hoa ngaøy ñeâm nghieân cöùu thaûo luaän roøng raõ trong suoát 10 naêm, ñeå keát luaän raèng “Nam Haûi laø Bieån Lòch Söûû cuûa Trung Quoác töø thôøi Haùn Vuõ Ñeá ”.
Ñaây laø thaùi ñoä tròch thöôïng voõ ñoaùn cuûa phe ñeá quoác, cuõng nhö Ñeá Quoác La Maõ coi Ñòa Trung Haûi laø “bieån lòch söû cuûa chuùng toâi!”
Bieån Lòch Söû hay Löôõi Roàng Trung Quoác naèm saùt bôø bieån Quaûng Ngaõi 40 haûi lyù, caùch Nam Döông 30 haûi lyù, caùch Maõ Lai vaø Phi Luaät Taân 25 haûi lyù. Noù bao goàm toaøn theå vuøng bieån Hoaøng Sa Tröôøng Sa vaø chieám troïn 3 tuùi daàu khí ñang khai thaùc laø Töù Chính (Vanguard) cuûa Vieät Nam, Coû Rong (Reed Bank) cuûa Phi Luaät Taân vaø Natuna cuûa Nam Döông.
Tuy nhieân veà maët phaùp lyù, neáu AÁn Ñoä Döông khoâng phaûi laø ñaïi döông cuûa AÁn Ñoä, thì Nam Haûi cuõng khoâng phaûi laø bieån cuûa Trung Hoa veà phía Nam.
Vaû laïi theo Toøa AÙn Quoác Teá La Haye, bieån lòch söû chæ laø noäi haûi.
Vaø thuyeát Bieån Lòch Söû cuûa Trung Quoác ñaõ bò Coâng Öôùc Lieân Hieäp Quoác Veà Luaät Bieån baùc boû trong Ñieàu 8: “Bieån lòch söû hay noäi haûi cuûa moät quoác gia toïa laïc trong luïc ñòa hay ñaát lieàn, beân trong bôø bieån hay ñöôøng caên baûn” (ñöôøng caên baûn laø laèn möïc thuûy trieàu xuoáng thaáp).
Do ñoù Bieån Nam Hoa hay Nam Haûi khoâng phaûi laø Bieån Lòch Söû cuûa Trung Quoác vì noù laø ngoaïi haûi vaø caùch luïc ñòa Trung Hoa hôn 2000 caây soá.
Vaø coâng trình 10 naêm nghieân cöùu cuûa 400 hoïc giaû Trung Hoa chæ laø coâng “daõ traøng xe caùt Bieån Ñoâng, nhoïc nhaèn maø chaúng neân coâng caùn gì”!
Thaát baïi trong thuyeát Bieån Lòch Söû, Trung Coäng ñeà ra keá hoaïch 4 böôùc ñeå xaâm chieám Bieån Ñoâng veà kinh teá:
1) Kyù keát Hieäp Öôùc Vònh Baéc Boä ñeå huûy baõi Hieäp Öôùc Baéc Kinh (theo ñoù Vieät Nam ñöôïc 63% vaø Trung Hoa ñöôïc 37%. Neáu theo ñöôøng trung tuyeán, hai beân ñöôïc chia ñeàu 50%. Tuy nhieân treân thöïc teá, Trung Coäng khoâng theo ñöôøng trung tuyeán vaø ñaõ ñeà ra 21 ñieåm tieâu chuaån phaân ñònh theo ñoù Vieät Nam chæ coøn 45%.
2) Kyù keát Hieäp Öôùc Hôïp Taùc Ngheà Caù ñeå thieát laäp vuøng ñaùnh caù chung 60 haûi lyù. Vaø Vieät Nam chæ coøn 25% taïi vó tuyeán 17 vaø 32% taïi vó tuyeán 20. Vôùi caùc taàu ñaùnh caù vieãn duyeân, vôùi caùc löôùi caù daøi 50 haûi lyù, vaø nhaát laø vôùi söï caáu keát ñoàng loõa cuûa ñoäi tuaàn caûnh duyeân haûi, toaøn theå Vònh Baéc Vieät seõ bieán thaønh khu ñaùnh caù töï do cho ñoäi kình ngö Trung Quoác maëc söùc taän thu, veùt saïch, vaø caïn taàu raùo maùng.
3) Töø ñaùnh caù chung ñeán hôïp taùc khai thaùc daàu khí chæ coøn moät böôùc. Trong Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät coù ñieàu khoaûn quy ñònh raèng, khi daàu khí ñöôïc phaùt hieän, hai beân seõ khôûi söï hôïp taùc khai thaùc daàu khí. Daàu khí laø do caùc chaát höõu cô keát tuï trong caùc thuûy tra thaïch keát taàng döôùi ñaùy bieån. Caùc chaát höõu cô naøy ñöôïc nöôùc phuø sa soâng Hoàng Haø töø Vaân Nam vaø soâng Cöûu Long töø cao nguyeân Taây Taïng ñoå ra Bieån Ñoâng töø caû trieäu naêm nay. Do ñoù daàu khí neáu coù, laø do caùc chaát höõu cô töø luïc ñòa Vieät Nam, chöù khoâng phaûi töø Hoa Luïc. Maëc daàu vaäy, taïi Vònh Baéc Vieät, Trung Quoác ñaõ ñeà ra nhieàu döï aùn thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí, nhö “Döï AÙn Quyønh Haûi” beân bôø ñaûo Haûi Nam vaø “Döï AÙn Vònh Baéc Boä” veà phía Baéc vó tuyeán 20. (Khi duøng danh xöng “Vònh Baéc Boä”, Trung Quoác maëc nhieân nhìn nhaän raèng ñoù laø Vònh cuûa Vieät Nam veà phía Baéc. Vì neáu laø cuûaTrung Hoa thì phaûi goïi laø Vònh Nam Boä môùi ñuùng ñòa lyù).
4) Vôùi chính saùch veát daàu loang, sau khi thaønh töïu keá hoaïch ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí chung taïi Baéc Vieät, hai beân seõ tieán tôùi vieäc hôïp taùc ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí chung taïi mieàn duyeân haûi Trung vaø Nam Vieät. Ñieàu ñaùng löu yù laø vuøng laõnh haûi naøy thuoäc theàm luïc ñòa vaø khu ñaëc quyeàn kinh teá ñaùnh caù 200 haûi lyù cuûa Vieät Nam neân thuoäc chuû quyeàn tuyeät ñoái cuûa Vieät Nam. ÔÛ ñaây khoâng coù söï truøng ñieäp hay choàng laán haûi phaän nhö tröôøng hôïp Vònh Baéc Vieät.
Khoâng ai ngu daïi gì cho ngöôøi nöôùc ngoaøi ñeán ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí chung taïi theàm luïc ñòa vaø vuøng ñaëc quyeàn kinh teá rieâng cuûa nöôùc mình. Chieáu Ñieàu 77 Luaät Bieån, theàm luïc ñòa thuoäc chuû quyeàn tuyeät ñoái cuûa quoác gia duyeân haûi. Moïi söï chieám cöù baát cöù töø ñaâu tôùi cuõng ñeàu voâ hieäu, nhaát laø chieám cöù voõ trang (tröôøng hôïp Trung Coäng duøng voõ trang chieám Hoaøng Sa naêm 1974 vaø Tröôøng Sa töø naêm 1988).
Baèng keá hoaïch thoân tính 4 böôùc, ñeá quoác Baéc Kinh ñaõ buoäc Haø Noäi hieán daâng toaøn theå laõnh haûi Vieät Nam töø Vònh Baéc Vieät ñeán vuøng bieån Hoaøng Sa Tröôøng Sa theo lôøi cam keát cuûa Hoà Chí Minh (Phaïm Vaên Ñoàng chæ laø keû thöøa sai, baát löïc, voâ quyeàn, khoâng coù caû quyeàn boå nhieäm moät thöù tröôûng theo lôøi töï phaùn cuûa ñöông söï).
Nhö vaäy, thuyeát Bieån Lòch Söû töøng bò Coâng Öôùc Lieân Hieäp Quoác veà Luaät Bieån baùc boû, nay seõ trôû thaønh hieän thöïc do keá hoaïch 4 böôùc cuûa Trung Coäng ñeå thoân tính Bieån Ñoâng. Vì quyeàn lôïi rieâng tö, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ taùng taän löông taâm nhöôïng ñaát, baùn nöôùc, daâng bieån cho keû thuø truyeàn kieáp cuûa daân toäc.
Haønh ñoäng nhö vaäy Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ phaïm 4 toäi phaûn boäi Toå Quoác.
Vì Coâng Lyù vaø Daân Quyeàn phe laõnh ñaïo Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam phaûi chòu toäi tröôùc Toøa AÙn Quoác Daân vaø Toøa AÙn Lòch Söû.
Laøm taïi haûi ngoaïi thaùng 6 naêm 2004
T.M. UÛY BAN LUAÄT GIA BAÛO VEÄ DAÂN QUYEÀN
LUAÄT SÖ NGUYEÃN HÖÕU THOÁNG, GS NGUYEÃN CAO HAÙCH

No comments: